Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2016

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 16ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 
Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
Θέμα1 ο : Έγκριση της 251/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2016. ( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου) 
Θέμα2 ο : Έγκριση Ισολογισμού έναρξης εκκαθάρισης της 29/12/2014 και του 1ου ενδιάμεσου Ισολογισμού εκκαθάρισης περιόδου 29/12/2014 – 28/12/2015, της «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» με ΑΦΜ999471420, σύμφωνα με την από 16/12/2016 έκθεση των εκκαθαριστών. ( Εισηγητής : κ. Μελάς Κωνσταντίνος , Εκκαθαριστής Δημοτικής Επιχείρησης)
 Θέμα3 ο : Έγκριση και αποδοχή από τον Δήμο Ορχομενού εκκαθαρισμένων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» με ΑΦΜ999471420, σύμφωνα με την από 16/12/2016 έκθεση των εκκαθαριστών ( Εισηγητής : κ. Μελάς Κωνσταντίνος , Εκκαθαριστής Δημοτικής Επιχείρησης)
 Θέμα 4 ο : Έγκριση παράτασης θητείας εκκαθαριστή της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού». ( Εισηγητής : κ. Μελάς Κωνσταντίνος , Εκκαθαριστής Δημοτικής Επιχείρησης) 
Θέμα 5 ο : Λήψη απόφασης – πρότασης σχετικά με τον καθορισμό των εδρών ΤΑΞΙ στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 4070/2012». ( Εισηγητής : κ. Ιωάννης Νταβαλούμης) 
Θέμα 6 ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 3/2016 Απόφαση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με συμβιβασμό του Δήμου Ορχομενού. ( Εισηγητής : κ. Κόκκινος Ιωάννης , Πρόεδρος ΕΕΦΔ ) Λήψη απόφασης για επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 1.282,14€ στον κ. Νίκα Χρήστο του Γεωργίου. 
 Θέμα 7 ο : ( Εισηγητής : κ. Ιωάννης Νταβαλούμης) Θέμα 8 ο : Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.406,08€ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες και κατανομή αυτής. ( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17 ης ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016 
Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 28 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.30 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και τις διατάξεις του άρθρου 159 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα: 
Θέμα : Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορχομενού , έτους 2017. 
( Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: