Σάββατο 11 Νοεμβρίου 2023

Πρόγραμμα “Αναδιάρθρωση και μετατροπή αμπελώνων” υλοποιεί η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας


 Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Βοιωτίας ανακοινώνεται ότι κατά την αμπελοοινική περίοδο 2023-2024 θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων βάσει του άρθρου 58 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.2021/2115.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 3138/329916/06-11-2023 στόχος του Προγράμματος είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης του αμπελουργικού  δυναμικού, της εγκατάστασης ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, της εισαγωγής σύγχρονων  καλλιεργητικών τεχνικών και της διαφύλαξης και προστασίας του περιβάλλοντος.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί υποβάλλουν στο Υπ.Α.Α.Τ. ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση (Υπόδειγμα 1) και Αναλυτικό Πίνακα στοιχείων αμπελοτεμαχίων (Υπόδειγμα 2) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως τις 20 Νοεμβρίου 2023.

Η αίτηση υποβάλλεται στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. στην ιστοσελίδα http://www.minagric.gr ακολουθώντας τα βήματα : Ψηφιακές Υπηρεσίες —> Οίνος- Αμπέλι — Αίτηση ένταξης στο Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής Αμπελώνων.

Πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ένταξης στο Πρόγραμμα και τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στην ιστοσελίδα του Υπ.Α.Α.Τ. καθώς επίσης μπορούν να απευθυνθούν στη ΔΑΟΚ της ΠΕ Βοιωτίας στο τηλέφωνο 22613 50156 και στο mail: aperlepe@pste.gov.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: