Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Συνεδριαζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών

 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις 29 -11-2023 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  18:00 , η θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Παλαιό Δημαρχείο Πλ. Εθνικής Αντίστασης  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ : κας . ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΩΣ -ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ (ΒΑΛΙΑΣ ) 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ:   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη    

                                                  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                                          ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

       Παρουσίαση της Μελέτης : ΄΄Αξιοποίηση Πολιτιστικού Αποθέματος του Δήμου Λεβαδέων΄΄     

 Ι . ΘΕΜΑΤΑ  Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Έγκριση Έκθεσης Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου  2023 (Η αριθμ 244/2023 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου έπειτα από την  Έκθεση Αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄Τριμήνου  2023, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010  (Η αριθμ 245/2023 Απόφαση της Ο.Ε)

 Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Καθορισμός τελών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2024 (Η αριθμ  246/2023 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων άρδευσης Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2024 (Η αριθμ 247/2023 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Καθορισμός τελών κοινοχρήστων χώρων  Δήμου Λεβαδέων για το έτος 2024 (Η αριθμ 248/2023 Απόφαση της Ο.Ε)

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Λήψη απόφασης περί παραχώρησης χώρου για την εγκατάσταση του σταθμού υποβίβασης πίεσης (σταθμός MR 19/4bar) επί των οδών Χαιρωνείας & Ρούμελης στην πόλη της Λιβαδειάς.

Εισηγητής :   Αντιδήμαρχος  Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών    κ. ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 

ΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

΄Eγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου  : << Αναβάθμιση  Δημοτικού Σταδίου Λιβαδειάς

 Εισηγητής : Αντιδήμαρχος   Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

 Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού & Τακτοποιητικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

 Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΜΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΠΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

  Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ  του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ 1ου 3/Θ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

  Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών  του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΑΜΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑμεΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ" ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

 Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής  Παραλαβής  του έργου : «ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΛΕΒΑΔΕΩΝ».

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΣΑΓΙΑΝΝΗΣ  ΜΙΧΑΗΛ

 

IΙΙ.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ,ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί μείωσης ή απαλλαγής των Δημοτικών Τελών για το οικ. έτος 2024 σε Ευπαθείς Ομάδες,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 202 §3 του Ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του Ν.4368/2016

                      Εισηγητής :  Δήμαρχος Λεβαδέων    ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης

                 Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας

΄Εγκριση Απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης.

            Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας

Μεταβολές σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας  Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας  για το σχολ. Έτος 2024-2025

    Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας 

΄Εγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φαρμακοποιών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση του 2ου Υποέργου ΄΄ Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Λεβαδέων΄΄ της πράξης «Συνέχιση Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Λεβαδέων» με κωδικό ΟΠΣ 6002286 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2021-2027» , και ανάκληση της προηγούμενης όμοιας αριθ. 197/13.9.2023 Απόφασης.

Εισηγητής :   Δήμαρχος Λεβαδέων κ. Ιωάννης Ταγκαλέγκας 

VI.ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έγκριση αιτήματος για παραχώρηση του πεζόδρομου Ορφέως ( χώρου πρώην ΚΤΕΛ ) στον Εμπορικό Σύλλογο Λιβαδειάς για τη δημιουργία Χριστουγεννιάτικο Χωριό . ( Η εισήγηση θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά)

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 V. ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ , ΠΡΑΣΙΝΟΥ  & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής Θαλάσσιων Μεσογειακών Ιχθύων σε θαλάσσια έκταση 10 στρεμμάτων, η οποία παραχωρείται με τη διαδικασία της μοριοδότησης, στη θέση «Όρμος Μικρή Αγιά» Κορινθιακού Κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «ΓΑΛΑΞΙΔΙ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο «Ίδρυση πλωτής μονάδας εκτροφής θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων στη θέση «Ακρωτήριο Βουρλιάς», Κορινθιακού κόλπου, Δήμου Λεβαδέων, Π.Ε. Βοιωτίας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της εταιρίας «ΨΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Περιβάλλοντος- Καθαριότητας , Πρασίνου & Πολιτικής Προστασίας   κ. ΔΗΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΑΡΑΒΑ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΛΙΑ )

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: