Παρασκευή, 7 Δεκεμβρίου 2018

Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ της Θήβας


Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του παλαιού Δημοτικού Καταστήματος του Δ.Θηβαίων, (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2018 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ  και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                   
                                                                                                   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1ο.          Έγκριση για τη μη αύξηση του  ενιαίου ανταποδοτικού τέλους Δήμου Θηβαίων οικονομικού έτους 2019 (απόλυτη πλειοψηφία).

2ο.          Έγκριση Προγράμματος Επενδύσεων – Τεχνικού Προγράμματος Δ.Θηβαίων έτους 2019.

3ο.          Έγκριση α) της Συμμετοχής του Δήμου Θηβαίων στην Πρόσκληση με Α.Π. 1649/12-6-2018 για την Υποβολή Πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα» που αφορά στην Στρατηγική Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξης (ΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) σε συνεργασία με τους Δήμους Λεβαδέων και Αλιάρτου-Θεσπιέων» στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020 και, β) της Σύναψης Πρωτοκόλλου Συνεργασίας για την συγκρότηση “Διαδημοτικής Αστικής Αρχής” Διακυβέρνησης της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου - Θεσπιέων».

4ο.          Αποδοχή Τροποποίησης της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας στο Δήμο Θηβαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5000935 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

5ο.          Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Καρπαθίου Εμμανουήλ του Στυλιανού, κατοίκου Τοπικής Κοινότητας Μουρικίου του Δήμου Θηβαίων.

6ο.          Έγκριση χορήγησης άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Θανάσαινα Παντελή του Αναστασίου, κατοίκου Τ.Κ. Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr