Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Οι βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ”Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ


Οι Δήμοι Λεβαδέων, Θηβαίων & Αλιάρτου – Θεσπιέων συνεχίζουν τη διαβούλευση για τη διαμόρφωση της στρατηγικής του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΕ) » με αξιοποίηση του «εργαλείου» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης», στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014 – 2020.
Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.
Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
Το εγκεκριμένο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων.
Ως προς την προσέγγιση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, η περιοχή παρέμβασης του ΟΣΒΑΑ/ΟΧΕ των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων συνδυάζει τη διττή λειτουργία του πόλου συγκέντρωσης διοικητικών και επιχειρηματικών / παραγωγικών δραστηριοτήτων, καθώς και την σταδιακή ανάδειξη της περιοχής παρέμβασης ως πόλου επισκεψιμότητας και αναψυχής, πολλαπλών ενδιαφερόντων με έμφαση στη δημιουργία και αξιοποίηση βιωματικής εμπειρίας.
Οι βασικοί Στρατηγικοί Στόχοι του ”Ολοκληρωμένου Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης” (ΟΣΒΑΑ) των Δήμων Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων που τίθενται στην ανοιχτή διαβούλευση είναι οι ακόλουθοι:
·      ΣΣ-1: Αστική Αναζωογόνηση, Βελτίωση της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Ανάπτυξη και Διασφάλιση της Προσβασιμότητας στους Αστικούς, Ιστορικούς, Πολιτιστικούς και Περιβαλλοντικούς Πόρους της Περιοχής Παρέμβασης
·      ΣΣ-2: Ανάδειξη, Προβολή, Βελτίωση της Ελκυστικότητας και Βιώσιμη Διαχείριση του Πολιτιστικού και Τουριστικού Προϊόντος, της Περιοχής Παρέμβασης
·      ΣΣ-3: Βελτίωση της Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας της Κοινωνικής Ένταξης και της Απασχολησιμότητας
·      ΣΣ-4: Στήριξη, ανάδειξη και προσέλκυση Επιχειρηματικών Πρωτοβουλιών
Η Πρόσκληση απευθύνεται, σε τοπικούς και λοιπούς Κοινωνικούς και Επαγγελματικούς Φορείς και θα αξιοποιήσει ιδέες και προτάσεις, στο πλαίσιο της «Εταιρικής Σχέσης» που πρόκειται να δημιουργηθεί. Όλα τα αποτελέσματα των επιμέρους συναντήσεων εργασίας θα δημοσιεύονται στις Ιστοσελίδες των Δήμων. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: