Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Πρόταση ύψους 4.500.000 ευρώ από το Δήμο Ορχομενού για την επέκταση του κλειστού κυκλώματος άδρευσης στον αναδασμό ΟρχομενούΤην κατά πλειοψηφία έγκρισή του έδωσε το ΔΣ της περασμένης Πέμπτης (  

στην πρόταση που εισηγήθηκε ο Δήμαρχος κ. Λουκάς Υπερήφανος με τίτλο « Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού, προϋπολογισμού δαπάνης  4.530,000,00€ με ΦΠΑ 24% , την αποδοχή των  όρων της πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή πρότασης». Είχε προηγηθεί επίσης η ομόφωνη έκκριση της αριθμ. 44/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ., στο πλαίσιο της πρόσκλησης μέτρου 4.3.1, μελέτη που ανέλυσε ο έμπειρος κ. Γιάννης Πέππας, εκπρόσωπος της εταιρείας Πέππας & Συν/τες Ε.Ε. που ειδικεύεται στο χώρο των μελετών και στην παροχή υπηρεσιών συμβούλου κυρίως σε υδραυλικά και περιβαλλοντικά θέματα, με εμπειρία άνω των 30 ετών και αποτελεί συνέχεια της εταιρείας ΕΤΜΕ: Αντωνίου – Πέππας & Συν/τες Ε.Ε.

 

Αναλυτικά η σχετική μελέτη που παρουσιάστηκε στο ΔΣ και έλαβε «πράσινο φως» έως ως εξής:

Η παρούσα μελέτη αφορά το τμήμα της κτηματικής έκτασης του Αναδασμού Ορχομενού που ευρίσκεται στο βόρειο τμήμα του (περιοχή Ι) και περιλαμβάνει τη μελέτη του έργου υδροληψίας νερού από την Αρδευτική Διώρυγα Ορχομενού  και το δίκτυο διανομής του αρδευτικού νερού (Αγωγοί - Αντλιοστάσιο - Δεξαμενή Αναρρύθμισης).

Η συνολική (μικτή) έκταση της περιοχής I είναι 5.535 στρ και περιλαμβάνει τμήμα της περιοχής NATURA 2000 «Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη – Σύστημα Βοιωτικού Κηφισού», με κωδικό GR2410001, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ). Η περιοχή GR2410001 καταλαμβάνει συνολική έκταση 1.305 στρ. εντός της μικτής έκτασης του  υπό μελέτη  έργου.

1        ΜΕΛΕΤΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
1.1              Γενικά
Η όλη περιοχή του Αναδασμού Ορχομενού έκτασης 13.175 στρ. σύμφωνα με την Προκαταρκτική Μελέτη που εκπόνησε η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ χωρίσθηκε σε δύο ανεξάρτητα αρδευτικά δίκτυα:

·      το δίκτυο της περιοχής Ι που περιλαμβάνει το βόρειο τμήμα αναδασμού το οποίο αφορά στην παρούσα μελέτη και

·      το δίκτυο της περιοχής ΙΙ που περιλαμβάνει το νότιο τμήμα αναδασμού, το οποίο και κατασκευάστηκε και λειτουργεί.

Ο διαχωρισμός αυτός υπαγορεύτηκε από τις διαθέσιμες πηγές νερού, οι οποίες είναι για μεν την περιοχή Ι, οι «Πηγές Χαρίτων», για δε την περιοχή ΙΙ τα νερά του π. Κηφισού και οι γεωτρήσεις στην περιοχή «Γύφτισσα» ενίοτε  δε το κανάλι του Μόρνου.

Η γεωγραφική αυτή κατανομή οδήγησε στην ανάγκη για τη δημιουργία των δύο ανεξάρτητων αρδευτικών δικτύων.

1.2             Περιγραφή έργων μελέτης
Η παρούσα μελέτη, αφορά το αρδευτικό δίκτυο της περιοχής Ι και ειδικότερα:

α)         το δίκτυο διανομής του αρδευτικού νερού της περιοχής Ι σε καθαρή έκταση 5.130στρ., που αποτελείται από υπόγειους σωληνωτούς αγωγούς, υπό πίεση.

β)         τα έργα τροφοδοσίας με νερό από την Αρδευτική Διώρυγα Ορχομενού, τη Δεξαμενή Αναρρύθμισης Δι και το Αντλιοστάσιο Αι

τα οποία συνοπτικά περιγράφονται παρακάτω:

ΈΡΓΟ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ :Το έργο υδροληψίας τοποθετείται στο τμήμα της Αρδευτικής Διώρυγας Ορχομενού που βρίσκεται μεταξύ της παλαιάς και της νέας οδογέφυρας προς Διόνυσο.

Στο έργο υδροληψίας προβλέπεται χειροκίνητη σιδερένια θυρίδα στην οποία θα προσαρμόζεται «ειδική σχάρα με κατάλληλα φίλτρα για την προστασία της υδρόβιας πανίδας από αναρρόφηση εντός του αγωγού υδροληψίας». Από την υδροληψία, μετά το θυρόφραγμα, ξεκινά αγωγός από τσιμεντοσωλήνα DN1000 που τροφοδοτεί την Δεξαμενή Αναρρύθμισης Δι.

            ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ: Για την ημερήσια ρύθμιση των παροχών προβλέπεται η κατασκευή αναρρυθμιστικής δεξαμενής χωρητικότητας 4.000m3 πλησίον του αγροτικού δρόμου προς Διόνυσο (θέση παλαιάς γέφυρας) και εντός ιδιοκτησίας η οποία θα απαλλοτριωθεί. Η δεξαμενή είναι σε εκσκαφή, έχει τραπεζοειδή μορφή, κλίση πρανών 2:3 και επένδυση με σκυρόδεμα C12/15. Η στάθμη του πυθμένα είναι στο +96,30 και Α.Σ.Υ μεταβλητή από +97,50 έως 98,30. Η μεταβολή της Α.Σ.Υ οφείλεται στην αντίστοιχη διακύμανση της στάθμης νερού (κατά την αρδευτική περίοδο) στη Διώρυγα Ορχομενού.

ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΡΔΕΥΣΕΩΣ Α1: Το αντλιοστάσιο Α1 παραλαμβάνει το νερό από δεξαμενή αναρρύθμισης και το καταθλίβει στο αρδευτικό δίκτυο.

Το αντλιοστάσιο διαθέτει υπόγειο χώρο όπου θα εγκατασταθούν τα αντλητικά συγκροτήματα και υπερκείμενο ισόγειο χώρο όπου θα εγκατασταθεί ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Επιλέγεται πλήθος τεσσάρων (4) κυρίων αντλητικών συγκροτημάτων με ονομαστική παροχή Qo=2.400:4=600m3/h. Προβλέπεται επίσης εφεδρικό αντλητικό συγκρότημα παροχής 600m3/ h.

 Στο αντλιοστάσιο θα εγκατασταθούν:

Πλήρες σύστημα αυτομάτου λειτουργίας και μετρήσεων
Πλήρεις εγκαταστάσεις διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, κινήσεως, φωτισμού, γειώσεων, αλεξικέραυνου και πυρόσβεσης.

ΔΙΚΤΥΟ: Το δίκτυο άρδευσης θα κατασκευαστεί από αγωγούς από πολυαιθυλένιο 3ης γενιάς κλάσεως 16 ατμ (με διαμέτρους από 140 έως 630 χλστ). Για την διάθεση του νερού στις αγροτικές μονάδες, προβλέπεται η τοποθέτηση υδροληψιών αρδεύσεως. Θα εξασφαλίζεται κατάντη του στομίου σταθερή πίεση 4ατμ και παροχή 11λ/δλ . 
Τα στόμια αρδεύσεως θα είναι εφοδιασμένα με α) περιοριστή παροχής, β) ρυθμιστή πιέσεως γ) ηλεκτρονική υδροληψία άρδευσης για χρήση επαναφορτιζόμενης κάρτας άρδευσης, δ) σύστημα μετάδοσης δεδομένων. Με τα στόμια αυτά μπορούν να συνδεθούν και να λειτουργήσουν συστήματα τεχνητής βροχής και στάγδην άρδευσης.
Με το παραπάνω εξοπλισμό του δικτύου θα είναι εύκολη και λειτουργική η διαδικασία αποτελεσματικού ελέγχου της κατανάλωσης του νερού στο δίκτυο.

2        ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΠΗΓΩΝ ΧΑΡΙΤΩΝ
Για το υπόψη έργο έχει εκδοθεί σχετική αδειοδότηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την αρ. πρωτ. 356/3416/153462/17/04.05.2017 Απόφασης της,  με τις προβλέψεις της οποίας έχουν προσαρμοστεί τα έργα της παρούσας μελέτης.                                                                                              

3        ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ
Για την κατασκευή των έργων δεν απαιτούνται γενικές απαλλοτριώσεις πλην της έκτασης 7,0στρ. περίπου που θα κατασκευαστεί το Αντλιοστάσιο και η Δεξαμενή.
Η σχετική δαπάνη εκτιμάται σε: 7,0στρ. x 4.000€/στρ.~28.000,00€.
4         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Το κόστος των έργων που μελετήθηκαν στην παρούσα μελέτη, όπως φαίνεται αναλυτικά στο τεύχος του προϋπολογισμού, ανέρχεται σε 4.530.000,00€ (με ΦΕ & ΟΕ, απρόβλεπτα, αναθεώρηση και ΦΠΑ) σύμφωνα με τον κατωτέρω συνοπτικό πίνακα των οικονομικών στοιχείων του έργου.

Έργα Πολιτικού Μηχανικού                                                                                                                                                                                             3.630.000,00€

Η/Μ Έργα                                                                                        90         0.000,00€

Δαπάνη για κατασκευή έργων                           4.530.000,00€

Απαλλοτριώσεις:                                                                                                                              28.000,00€

Τεχνικός Σύμβουλος Κατασκευής (με ΦΠΑ)                  148.800€

Κόστος Σύνδεσης  με  Δίκτυο ΔΕΗ (με ΦΠΑ): ~       222.000,00€

Γενικό Σύνολο (με ΦΠΑ):                                     4.928.000,00€


                                                         Ορχομενός  27-07-2018

 O Προι/νος  Δ.Τ.Υ  
 Βασίλειος  Τούντας   
Πολιτικός Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr