Παρασκευή, 20 Ιουλίου 2018

Στις 7 Σεπτεμβρίου η Τακτική Γενική Συνέλευση του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.»

(Αρ. ΓΕΜΗ 134032417000)

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ– ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.» και τον δ.τ. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», με την υπ΄ αριθ.: 187/17-07-18 απόφασή του, ΚΑΛΕΙ τους μετόχους της ανώνυμης εταιρείας των Ο.Τ.Α. «Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας ΑΕ», σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 π.μ., στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου Δήμου Καρπενησίου (Γ. Παπανδρέου 1, Καρπενήσι) με θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1) Υποβολή και ακρόαση των εκθέσεων του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή επί των οικονομικών καταστάσεων της τρίτης εταιρικής χρήσης 01.01.2017 – 31.12.2017, όπως επίσης και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της ιδίας χρήσης.
2) Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 01.01.2017 - 31.12.2017 μαζί με τις εκθέσεις του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
3) Υποβολή και έγκριση του διοικητικού – οικονομικού απολογισμού 2017
4) Απαλλαγή μελών του Δ.Σ. και Ελεγκτών της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και της εν γένει διοίκησης και διαχείρισης της τρίτης εταιρικής χρήσης 01.01.2017- 31.12.2017.
5) Εκλογή ορκωτού ελεγκτή – λογιστή (τακτικού - αναπληρωματικού) για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2018 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2018 και καθορισμός της αμοιβής του.
6) Τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας.
7) Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών (Ε.Κ.Υ.) της εταιρείας.
8) Λήψη απόφασης σχετικά με τις διαπιστώσεις του ορκωτού ελεγκτή – λογιστή για την χρήση του μετοχικού κεφαλαίου του ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Φθιώτιδας ΑΕ.
9) Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά Θέματα.
Στην Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι μέτοχοι του ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας ΑΕ μέσω των αντιπροσώπων τους και σύμφωνα με όσα ορίζονται στο καταστατικό.

Θήβα, 17 Ιουλίου 2018
Το Διοικητικό Συμβούλιο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr