Παρασκευή 23 Μαρτίου 2012

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 26η Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2012. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, Σεραφείμ Αγραφιώτης)

2. Πρωτοβουλία για τη δημιουργία Νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού Κωπαΐδας ( Εισηγητής: Δήμαρχος)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: