Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 31η Μαΐου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Παρουσίαση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την «Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας του Δήμου Ορχομενού, μέσω ΣΔΙΤ» από την ΄΄Αsesynergy΄΄.
2. Έγκριση Απολογισμού Οικονομικής Διαχείρισης έτους 2009, Σχολικής Επιτροπής 1ου & 2ου Γυμνασίου Ορχομενού.
3. Περί Κατανομής ποσού 15.938,01 € για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών Α΄ Βάθμιας και Β΄ Βάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2010.
4. Περί Αποδοχής έκτακτης Επιχορήγησης ποσού 8.000,00 € από ΥΠΕΣ για κάλυψη δαπανών Μισθοδοσίας Μόνιμου Προσωπικού ΚΕΠ.
5. Περί Αποδοχής Πίστωσης ποσού 24.862,65 € από το ΥΠΕΣ για Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας έτους 2010.
6. Περί Αποδοχής Πίστωσης ποσού 2.586,05 € από το ΥΠΕΣ για πληρωμή του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΥΝ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ».
7. Περί Αποδοχής 2ης Κατανομής Πιστώσεων ΣΑΤΑ ποσού 122.104,50 €.
8. Περί Τροποποίησης Κανονισμού Άρδευσης σύμφωνα με την 153/2010 Απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής.
9. Περί Καθορισμού Αρδευτικών Τελών με το νέο Σύστημα Άρδευσης.
10. Συζήτηση Αιτήσεως του κ. Μαντζώρου Κωνσταντίνου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: