Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Τα θέματα του ΔΣ Λιβαδειάς...


Με την παρούσα, σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Παλαιό Δημαρχείο.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Έγκριση της αριθμ. 14 /2010 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π. ΚΑΠΗ Δ.Λ. που αφορά: Τροποποίηση του Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 για την καταβολή του Φ.Π.Α. δραστηριότητας του παραδοσιακού καφενείου Καντίνας του ΚΑΠΗ.
2. Εξέταση της 3/2010 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Ρωμέϊκου περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2010, του τρόπου φύλαξης και διανομής των αρδευτικών υδάτων και του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων στο Δ.Δ. Ρωμέϊκου.
3. Εξέταση της 1/2010 απόφασης του Τοπικού Συμβουλίου Λαφυστίου περί έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου 2010, του τρόπου φύλαξης και διανομής
των αρδευτικών υδάτων και του αριθμού των θέσεων των υδρονομέων στο Δ.Δ. Λαφυστίου.
4. Πρόσληψη υδρονομέα Δ.Δ. Ρωμέϊκου για την αρδευτική περίοδο 2010.

5. Πρόσληψη υδρονομέα Δ.Δ. Λαφυστίου για την αρδευτική περίοδο 2010.
6. Έγκριση γενομένων δαπανών που αφορούν τις εορταστικές εκδηλώσεις ΠΑΣΧΑ 2010.
7. Αντικατάσταση μέλους από την θέση του Προέδρου του Ν.Π. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Λεβαδέων.
8. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 18/2010 απόφασης του ΔΑΟΛ.
9. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 26/2010 απόφασης του ΔΑΟΛ.
10. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 22/2010 απόφασης του N.Π Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς .
11. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 24/2010 απόφασης του N.Π Δημοτικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Λιβαδειάς .
12. Αποδοχή ποσού κατανομή σχολείων 73.180,66 € από ΥΠ.ΕΣ , κατανομή αυτού, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Λεβαδέων.
13. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος.
14. Αναμόρφωση οικ. Έτους 2010.
15. Έγκριση πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κάλυψη εποχιακών, πρόσκαιρων και περιοδικών, βάσει του αρ. 20 § 4 του Ν. 2738/1999 και του αρ. 206 του Ν. 3584/2007.
16. Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 47/2010 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας για τον προσδιορισμό νέας θέσης περιπτέρου.
17. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων, τροποποίηση Προϋπολογισμού χρήσης 2010, τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και τροποποίηση Προγράμματος ΣΑΤΑ.
18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ.
19. Έγκριση εκτέλεσης δι ΄ αυτεπιστασίας του έργου: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΡΩΜΕΪΚΟΥ.
20. Προσωρινή τροποποίηση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων λόγω εργασιών επισκευής οδοστρώματος στην γέφυρα της οδού Κατσιώτου.
21. Έγκριση απότμησης πεζοδρομίου επί της οδού Αριστοφάνους.
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟς ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
23. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 7/2010 απόφασης της ΔΕΥΑΛ.
24. Εξέταση αιτήματος του ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ – ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ.
25. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 5%) του οφειλέτη ΛΙΑΚΟΥ ΚΩΝ. Του ΧΑΡ. Λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
26. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (πρόστιμο κοκ) του οφειλέτη Θεοδώρου Ιωάννη του Νικ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
27. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής από κατάλογο (τέλος 2%) της οφειλέτιδας Καρβούνη Κων/νας του Ηλ. λόγω λανθασμένου τρόπου υπολογισμού της φορολογητέας ύλης.
28. Αποδοχή ποσού 211.101,25 € του Προγράμματος ΣΑΤΑ έτους 2010 (2η Δόση) για την εκτέλεση των έργων τροποποίηση Προγράμματος ΣΑΤΑ έτους 2010,
αναμόρφωση του Προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης του Ετήσιου Προγράμματος και κατανομή αυτού.
29. Αναμόρφωση πρ/σμου τρέχουσας χρήσης με ενίσχυση Κ.Α. για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Λεβαδέων.
30. Έγκριση 1ου Α.Π. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: Διαπλατύνσεις Πεζοδρομίων Οδών (Πεσόντων Μαχητών, Αθηνών, Καραγιαννοπούλου & Φίλωνος).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΚΑΛΛΙΑΝΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: