Παρασκευή, 28 Μαΐου 2010

Διευκολύνσεις ΑΤΕ σε αγρότες και δανειολήπτες


Σειρά μέτρων διευκόλυνσης και στήριξης χιλιάδων πελατών της που αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην καταβολή των δόσεων των δανείων τους θέτει σε εφαρμογή η ΑΤΕbank. Τα προγράμματα αυτά αφορούν όλες τις κατηγορίες δανειοληπτών: αγρότες, μικρές επιχειρήσεις, συνταξιούχους, δημόσιους υπάλληλους και ιδιώτες. Βρίσκονται δε εξέλιξη ήδη από τον Ιανουάριο του 2010.
Συνοπτικά, τα προγράμματα παρέχουν τις ακόλουθες δυνατότητες:
A. Στεγαστικά δάνεια αγροτών
1. Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι και 20%. Ανάλογα με τις ανάγκες του δανειολήπτη και την αρχική διάρκεια του δανείου, η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.
2. Μείωση της δόσης του δανείου μέχρι και 50% για διάστημα μέχρι 2 έτη.
3. Αναστολή καταβολής των δόσεων για 12 μήνες, με δυνατότητα παράλληλης επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου.
B. Στεγαστικά δάνεια ιδιωτών
1. Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι και 20%. Ανάλογα με τις ανάγκες του δανειολήπτη και την αρχική διάρκεια του δανείου, η διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να είναι και μεγαλύτερη.
2. Μείωση της δόσης του δανείου μέχρι και 50% για διάστημα μέχρι 1 έτος.
3. Αναστολή καταβολής των δόσεων για 6 μήνες, με δυνατότητα επιμήκυνσης της διάρκειας του δανείου.
Ειδικά για δανειολήπτες που είναι σήμερα άνεργοι, η αναστολή καταβολής των δόσεων μπορεί να φθάνει και τους 12 μήνες.
Γ. Καταναλωτικά δάνεια - κάρτες
1. Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου έως και 24 μήνες ή έως και 48 μήνες για δάνεια με υποθήκη.
2. Αναστολή της καταβολής έως και τριών δόσεων ή για 6 μήνες καταβολή μόνο των τόκων. Ειδικά για άνεργους δανειολήπτες, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής καταβολής του συνόλου των δόσεων για ένα εξάμηνο.
4. Δυνατότητα συγκέντρωσης του συνόλου των οφειλών από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες της ΑΤΕbank σε ένα νέο δάνειο, με διάρκεια μέχρι 20 έτη με υποθήκη και μέχρι τα 12 έτη για δάνεια χωρίς υποθήκη.
Δ. Δάνεια μικρών επιχειρήσεων
1.Αναστολή της καταβολής των δόσεων για 12 μήνες.
2.Επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μέχρι 20% ή και μεγαλύτερης σε ειδικές περιπτώσεις.
3.Μείωση της δόσης του αρχικού δανείου έως και 50% για διάστημα μέχρι 2 έτη για μεσοπρόθεσμα δάνεια. Σε ειδικές περιπτώσεις το ποσοστό και η διάρκεια της μειωμένης δόσης μπορούν να αυξηθούν.
Η ΑΤΕbank, στην κατεύθυνση πάντα της διευκόλυνσης των δανειοληπτών, εξετάζει την κάθε περίπτωση εξατομικευμένα, με ευθύνη και ευελιξία, προτείνοντας την καλύτερη δυνατή λύση αποπληρωμής, με βασικούς άξονες την άμεση ελάφρυνση των πελατών αλλά και τον περιορισμό της συνολικής οικονομικής τους επιβάρυνσης από την μακρόχρονη καταβολή τόκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: