Δευτέρα, 6 Αυγούστου 2018

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 9 Αυγούστου 2018 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 7:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης» για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 


Θέμα 1 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού» , ποσού 4.530.000,00€ και έγκριση της αριθμ. 44/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ. (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 2 ο : Υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο: Βελτίωση του αρδευτικού συστήματος της περιοχής Ι του αναδασμού Ορχομενού, προϋπολογισμού δαπάνης 4.530,000,00€ με ΦΠΑ 24%, την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή πρότασης. (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 3 ο : Έγκριση: α). της αριθ. 45/2018 μελέτης με τίτλο : Συντήρηση Αστικής Οδοποιίας στην Δ.Κ. Ορχομενού , β) Υποβολή πρότασης ένταξης του ως άνω έργου στο Μέτρο 19 Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του Leader (ΤΑΠΤοΚ- Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή πρότασης. (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 4 ο : Αποδοχή ένταξης , όρων ένταξης και ποσού 488.970,22€ για την κατασκευή του έργου : «Βελτίωση πρόσβασης αγροτικής οδοποιίας στην αναδασμωτέα περιοχή του Δήμου Ορχομενού». (Εισηγητής: κ. Γαλάνης Γρηγόρης, Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 5 ο : Αποδοχή ένταξης του έργου: «Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού Βοιωτίας, Περιβάλλον Δημόσιος Χώρος, Α΄ Φάση, δρόμοι Μινύα- Ακροπόλεως», ποσού 1.100.000€». Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
 Θέμα 6 ο : Έγκριση της Αρχιτεκτονικής Μελέτης με θέμα «Αποκατάσταση κτιρίου κελιών - πρεσβυτερίου Ι.Ν. Παναγίας Σκριπούς στον Ορχομενό Βοιωτίας». Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 7 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Παράκαμψη αγωγού ύδρευσης στη θέση Αρχαιολογικό Πάρκο Ορχομενού», ποσού 24.740,81 € και έγκριση της αριθμ. 43/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ. Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 8 ο : Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων». (Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 9 ο : Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αναβάθμιση (βελτίωση) εγκατάστασης ύδρευσης σε αντλιοστάσιο στη θέση Μπούκα της Δ.Κ. Ακραιφνίου» , ποσού 24.681,21€ και έγκριση της αριθμ. 42/2018 μελέτης της Δ.Τ.Υ. (Εισηγητής : κ. Φουρτάκας Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Θέμα 10ο : Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής Ύδρευσης της Τ.Κ. Παύλου». (Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος, Πρόεδρος ΔΣ, μέλος της επιτροπής παραλαβής) 
Θέμα 11ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 38/2018 μελέτης της πράξης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος εξοικονόμησης και ελέγχου ποιότητας του πόσιμου νερού του Δήμου Ορχομενού», την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18334/10-5-2018 , του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» του άξονα προτεραιότητας «Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης» με τίτλο : «Υποδομές ύδρευσης για εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Λουκά Υπερήφανου για τις περαιτέρω ενέργειες όσον αφορά την υποβολή της πρότασης. Εισηγητής : κ. Υπερήφανος Λουκάς , Δήμαρχος) 
Θέμα 12ο : Έγκριση μεταφοράς πιστώσεων ΣΑΤΑ –ΑΠΕ –Τ.Α.Π. σε νέα έργα – προμήθειες. (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος. Λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 13ο : Έγκριση διαγραφής υποχρεώσεων του Δήμου Παρελθόντων ετών. (Εισηγητής : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα, Εντεταλμένη Σύμβουλος Εσόδων) 
Θέμα 14ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 212/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για 6η τροποποίηση προϋπολογισμού, τεχνικού & επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2018. (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος. Λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 15ο : Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών (αριθμ. πρωτ.: 5395/24-7-2018, 5541/27-7-2018, 5708/2-8-2018) σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016. (Εισηγητής : κ. Κανέλλης Γεώργιος. Λογιστής του Δήμου) 
Θέμα 16ο : Έγκριση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων «ΧΑΡΙΤΗΣΙΑ 2018». (Εισηγήτρια : κ. Καραβαγγέλη Βασιλική , Αντιδήμαρχος) 
Θέμα 17ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης περί των διάνοικτων οδών στη Δ.Κ. Ορχομενού. (Εισηγητής: κ. Ζυγούρης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος) 


 Ο Πρόεδρος 
ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr