Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

#SEV4jobs - Η Ελλάδα Παράγει: Επαγγέλματα με Μέλλον - Μία ενημερωτική εκστρατεία του ΣΕΒ για την προβολή επαγγελμάτων «με μέλλον»


Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα, παρά τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, την αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης και το ευρύ φάσμα επιλογών που προσφέρει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, σε επίπεδο βαθμίδων, διαδρομών και ειδικοτήτων, οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να καλύψουν κενές θέσεις εργασίας και εντοπίζουν ελλείψεις σε ειδικότητες και δεξιότητες, που έχει ανάγκη η ελληνική οικονομία για να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Ο ΣΕΒ, στηρίζοντας την παραγωγική ανασυγκρότηση της ελληνικής οικονομίας, με έμφαση στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, εγκαινιάζει μία ενημερωτική εκστρατεία για την προβολή επαγγελμάτων «με μέλλον». Σε μία σειρά ολιγόλεπτων βίντεο, παρουσιάζονται 11 επαγγελματικές ειδικότητες σε δυναμικούς κλάδους της οικονομίας και αναδεικνύονται οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται, ώστε οι ελληνικές επιχειρήσεις να διεκδικήσουν με αξιώσεις μία θέση στις σύγχρονες διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Μέσα από την εκστρατεία «Η Ελλάδα παράγει: Επαγγέλματα με μέλλον», είναι:
·         Η ενημέρωση των νέων εργαζομένων, των φοιτητών, των μαθητών και των ανέργων για τις διαδρομές σε επαγγέλματα με προοπτική
·         Η ανάδειξη της ανάγκης για προσαρμογή της εκπαίδευσης στις προκλήσεις της σύγχρονης αγοράς εργασίας προκειμένου να εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό με σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες
·         Η βελτίωση της ελκυστικότητας επιλεγμένων τεχνικών επαγγελμάτων με προοπτική.
Οι ειδικότητες στις οποίες εστιάζει η εκστρατεία του ΣΕΒ επελέγησαν με βάση τα εξής κριτήρια:
·         Κρισιμότητα ειδικότητας για τη λειτουργία των επιχειρήσεων
·         Δυσκολία εξεύρεσης κατάλληλα καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού από τις επιχειρήσεις
·         Βελτίωση των επιδόσεων του επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια
·         Πρόβλεψη διεύρυνσης της ζήτησης λόγω τεχνολογικών ή άλλων μεταβολών

Από τα επαγγέλματα που πληρούν τα παραπάνω κριτήρια, επελέγησαν τα εξής 11:
1.    Μηχανικός Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων
2.    Μηχανικός Ανάπτυξης Λογισμικού
3.    Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων και Δικτύων *
4.    Τεχνικός Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
5.    Τεχνικός Αυτοματισμών*
6.    Στέλεχος Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων*
7.    Εργοδηγός κλάδου εξόρυξης*
8.    Στέλεχος προώθησης εξαγωγών
9.    Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας*
10.  Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων*
11.  Χειριστής μηχανημάτων έργου*.

Σε καθένα από τα 11 βίντεο, επαγγελματίες και οι προϊστάμενοί τους απευθύνονται με αμεσότητα στον θεατή, περιγράφοντας την καθημερινότητά τους, τις προσωπικές τους εμπειρίες, τις προκλήσεις και δυσκολίες του επαγγέλματός τους, την εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, τις απαιτούμενες δεξιότητες, τις φιλοδοξίες τους και τις προοπτικές ανέλιξής τους. Ταυτόχρονα, μέσα από την παρουσίαση στοιχείων τεκμηρίωσης και τις παρεμβάσεις άλλων φορέων, αναδεικνύεται η δυναμική και η κρισιμότητα κάθε επαγγέλματος για τις επιχειρήσεις και την οικονομία συνολικά.

* Τα βίντεο των επαγγελμάτων που επισημαίνονται με αστερίσκο παρήχθησαν στο πλαίσιο του Υποέργου 3 «Ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης και των ροών νεοεισερχόμενων στην ελληνική βιομηχανία» της Πράξης «Θεσμική & επιχειρησιακή ενδυνάμωση του κοινωνικού εταίρου ΣΕΒ», που υλοποιείται μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση».

Δεν υπάρχουν σχόλια: