Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 30 Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6.00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  74 του Ν. 4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
  
Θέμα 1ο  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ορχομενού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 2019-2023 με βάση το Π.Δ.94/2019 ΦΕΚ 157/11-10-2019 τεύχος Α΄ που αποτελεί την τροποποίηση του Π.Δ.75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» . Εισηγητής :κ. Τσιάμης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ. 

Θέμα 2ο Έγκριση υποβολής αιτήματος επιχορήγησης του Δήμου Ορχομενού για την προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στις προδιαγραφές του νέου Θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης.  Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                      
Θέμα 3ο Έγκριση για τη  κοπή  δύο δέντρων  που βρίσκονται σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, πλησίον του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα Ορχομενού.    Εισηγητής :κ.  Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος                         

Θέμα 4ο Αποδοχή πιστώσεων για επενδυτικές δραστηριότητες 2019 4ης,5ης και 6ης κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων - ΣΑΤΑ και διάθεση  αυτών.  Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή  Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος  Οικονομικής Υπηρεσίας.
                           
Θέμα 5ο  Αποδοχή πίστωσης ποσού 129.998,88€ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες  (ΑΠΕ) και κατανομή αυτού. Εισηγητής :κ. Καράλη Παρασκευή  Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος  Οιονομικής Υπηρεσίας                                                             

Θέμα 6ο Εγκριση ανάθεσης ηλεκτρολογικών εργασιών σε εξωτερικό οικονομικό φορέα λόγω μη ύπαρξης ειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού στην υπηρεσια Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ορχομενού. Εισηγητής :κ.  Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος 

Θέμα 7ο Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλάισιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                           

Θέμα 8ο Απόφαση ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ» από το Ταμέιο Παρακαταθηκών & Δανείων, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πράξης Εφαρμογής για περιοχές με πράξεις Αναλογισμού» στο χώρο που πρόκειται να υλοποιηθεί η Β΄ Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                           

Θέμα 9ο  Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου στον ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του μετασχηματιστή της ΔΕΗ για τις ανάγκες του έργου «Ενοποίηση του Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού».  Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                         
Θέμα 10ο Λήψη απόφασης  καθορισμού αμοιβής δικηγόρων. 
Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος

Θέμα 11ο Έγκριση για τη κοπή (5) πέντε δέντρων μικρών διαστάσεων, που βρίσκονται πλησίον της δεξαμενής ύδρευσης της Κοινότητας Πύργου. Εισηγητής :κ.  Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 12ο Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Ορχομενού, εργασίες αποπεράτωσης  - αναβάθμισης ΚΕΛ αντλιοστάσιο ακαθάρτων & αγωγός απαγωγης επεξεργασμενων λυματων».  Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος                    

Θέμα 13ο Έγκριση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση του παλαιου δiκτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος                           
                                      

       Ο Πρόεδρος 
                                                  
    TΣΙΑΜΗΣ   ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: