11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 30 Οκτωβρίου 2019 , ημέρα Τετάρτη  και ώρα 6.00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  74 του Ν. 4555/2018,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 
  
Θέμα 1ο  Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Ορχομενού στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας για τη χρονική περίοδο 2019-2023 με βάση το Π.Δ.94/2019 ΦΕΚ 157/11-10-2019 τεύχος Α΄ που αποτελεί την τροποποίηση του Π.Δ.75/2011 «Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων και Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας» . Εισηγητής :κ. Τσιάμης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ. 

Θέμα 2ο Έγκριση υποβολής αιτήματος επιχορήγησης του Δήμου Ορχομενού για την προσαρμογή του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού στις προδιαγραφές του νέου Θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης.  Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                      
Θέμα 3ο Έγκριση για τη  κοπή  δύο δέντρων  που βρίσκονται σε δημοτικό κοινόχρηστο χώρο, πλησίον του 1ου Δημοτικού Σχολείου στην Κοινότητα Ορχομενού.    Εισηγητής :κ.  Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος                         

Θέμα 4ο Αποδοχή πιστώσεων για επενδυτικές δραστηριότητες 2019 4ης,5ης και 6ης κατανομής Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων - ΣΑΤΑ και διάθεση  αυτών.  Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή  Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος  Οικονομικής Υπηρεσίας.
                           
Θέμα 5ο  Αποδοχή πίστωσης ποσού 129.998,88€ από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειες  (ΑΠΕ) και κατανομή αυτού. Εισηγητής :κ. Καράλη Παρασκευή  Δήμαρχος & αρμόδιος υπάλληλος  Οιονομικής Υπηρεσίας                                                             

Θέμα 6ο Εγκριση ανάθεσης ηλεκτρολογικών εργασιών σε εξωτερικό οικονομικό φορέα λόγω μη ύπαρξης ειδικευμένου μηχανολογικού εξοπλισμού στην υπηρεσια Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ορχομενού. Εισηγητής :κ.  Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος 

Θέμα 7ο Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο πλάισιο του προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας: «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                           

Θέμα 8ο Απόφαση ένταξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Επιχορήγηση μελετών ωρίμανσης και εκτέλεσης έργων ΟΤΑ» από το Ταμέιο Παρακαταθηκών & Δανείων, της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη πράξης Εφαρμογής για περιοχές με πράξεις Αναλογισμού» στο χώρο που πρόκειται να υλοποιηθεί η Β΄ Φάση του Αρχαιολογικού Πάρκου Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                           

Θέμα 9ο  Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου στον ΔΕΔΔΗΕ για την υπογειοποίηση του μετασχηματιστή της ΔΕΗ για τις ανάγκες του έργου «Ενοποίηση του Αρχαιολογικού Χώρου Ορχομενού».  Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης πρόδρομος Αντιδήμαρχος                         
Θέμα 10ο Λήψη απόφασης  καθορισμού αμοιβής δικηγόρων. 
Εισηγητής : κ. Καράλη Παρασκευή Δήμαρχος

Θέμα 11ο Έγκριση για τη κοπή (5) πέντε δέντρων μικρών διαστάσεων, που βρίσκονται πλησίον της δεξαμενής ύδρευσης της Κοινότητας Πύργου. Εισηγητής :κ.  Βαγενάς Δημήτριος Αντιδήμαρχος. 

Θέμα 12ο Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Ορχομενού, εργασίες αποπεράτωσης  - αναβάθμισης ΚΕΛ αντλιοστάσιο ακαθάρτων & αγωγός απαγωγης επεξεργασμενων λυματων».  Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος                    

Θέμα 13ο Έγκριση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση του παλαιου δiκτύου αποχέτευσης ακαθάρτων του οικισμού του Ορχομενού». Εισηγητής : κ. Εμμανουηλίδης Πρόδρομος Αντιδήμαρχος                           
                                      

       Ο Πρόεδρος 
                                                  
    TΣΙΑΜΗΣ   ΧΡ. ΙΩΑΝΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: