Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2015

Έως τέλος Οκτωβρίου οι ρυθμίσεις οφειλών στο Δήμο Ορχομενού

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


      Καλούνται οι οφειλέτες  να τακτοποιήσουν τις  ληξιπρόθεσμες οφειλές στον Δήμο μας ( εξόφληση ή υπαγωγή σε ρύθμιση), διαφορετικά θα αναγκαστούμε να λάβουμε όλα τα προβλεπόμενα μέτρα σύμφωνα με τις  διατάξεις του N. 3463   (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α') Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.),  όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν, (Δέσμευση δημοτικής και φορολογικής ενημερότητας, κατάσχεση κινητών, είτε στα χέρια του οφειλέτη είτε κινητών και απαιτήσεων εν γένει αυτού στα χέρια τρίτου, κατάσχεση ακινήτων, άσκηση ποινικής δίωξης κλπ).

   Θεωρήσαμε  σκόπιμο πριν από κάθε ενέργειά μας προς αυτήν την κατεύθυνση, να σας καλέσουμε και πάλι μέχρι την Παρασκευή 30.10.2015 , για ενημέρωση σας με αναλυτική κατάσταση των οφειλών σας, να εκθέσετε τις απόψεις σας και στα πλαίσια της εύλογης εμπιστοσύνης να διαχειριστείτε τις οφειλές ανταποκρινόμενοι στις υποχρεώσεις σας.

    
   Εφόσον έχετε ανταπαίτηση κατά του Δήμου, θα πρέπει να προσκομίσετε όλα τα σχετικά έγγραφα μέσα στην παραπάνω προθεσμία.


                                                                                                  Για το  τμήμα Εσόδων & Ταμείου

                                                                                                          Ο Προϊστάμενος           
                                                                                                          Βασίλειος Ευ. Ρουσέτης         

Δεν υπάρχουν σχόλια: