Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει στις 28 Νοεμβρίου η Τοπική Κοινότητα Ορχομενού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

 

Ο πρόεδρος της δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού,  σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 28η  Νοεμβρίου 2014  ημέρα Παρασκευή και ώρα   18.30 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  1. Περί χορήγησης  προέγκρισης  άδειας ίδρυσης επιχείρησης λιανικής και χονδρικής  διάθεσης τροφίμων «ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ»  στον Ορχομενό Βοιωτίας το οποίο θα λειτουργήσει  ο  Παππάς Κυριάκος του Δημητρίου.
  2. Ενημέρωση  για θέματα που αφορούν την Δημοτική Κοινότητα Ορχομενού .

Ο  Πρόεδρος

                                                                        ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΑΓΚΑΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: