Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

Συνεδριάζει στις 26 Νοεμβρίου το Δημοτικό Συμβουλίου Θηβαίων

Σας καλούμε όπως προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού (Παλαιό Δημαρχείο οδός Πινδάρου & Οιδίποδος) στις  26  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2014  ημέρα  ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  

 1ο.            Λήψη απόφασης περί του δικαιολογημένου ή μη των απουσιών της δημοτικής συμβούλου κ. Αλ.Μακρή κατά τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17/9, 29/9, 20/10, 29/10, 3/11 και  14/11/2014.
 2ο.            Παρουσίαση Β1 Σταδίου Μελέτης ΣΧΟΟΑΠ Δ.Ε. Πλαταιών Δ.Θηβαίων και παραλαβή αυτής.
 3ο.            Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας και συναντίληψης για τη διενέργεια αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο : “Βιοκλιματική αναβάθμιση του δημόσιου ανοικτού χώρου κατά μήκος του ιστορικού ρέματος Χρυσορρόα της Θήβας» στο πλαίσιο του  Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. 2007-2013.
 4ο.            Υποβολή 1ου τροποποιημένου – επικαιροποιημένου Τεχνικού Δελτίου της πράξης με τίτλο :  «Κατασκευή ανάπλασης οδού Πινδάρου Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 «Αειφόρος Ανάπτυξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Περιφέρεια Στερεάς» του ΕΠ «Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας – Ηπείρου 2007 – 2013».
 5ο.            Λήψη απόφασης για έγκριση αιτήματος Δ.Θηβαίων στη Διεύθυνση Πολιτικής Γής της Π.Ε. Βοιωτίας για τη μεταβίβαση της κυριότητας της Παιδικής Χαράς στην Παραλία Σαράντη Τ.Κ. Χωστίων στο Δ.Θήβας.
 6ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Χωστίων περί βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι της Τ.Κ. Χωστίων  Δήμου Θηβαίων» στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
 7ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην παραλία Σαράντι της Τ.Κ. Χωστίων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
 8ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Λεύκτρων περί Βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και του τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : « Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων»,   στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
 9ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
10ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Δομβραίνας περί βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
11ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Δομβραίνας του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
12ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Πλαταιών περί  βελτίωσης και ανάπλασης χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών και  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο :  Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος.
13ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
14ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Καπαρελλίου περί Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
15ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου για τη διαμόρφωση νέου χώρου παιδικής χαράς στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 322 “Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
16ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Λεύκτρων περί Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Λεύκτρων και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
17ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Λεύκτρων του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
18ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Πλαταιών περί  Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Πλαταιών και έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : “Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων” στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
19ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
20ο.            Έγκριση της απόφασης της ΤΚ Καπαρελλίου περί  Αγροτικής Οδοποιίας στην ΤΚ Καπαρελλίου   και  έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
21ο.            Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «Αγροτική Οδοποιία στην ΤΚ Καπαρελλίου του Δήμου Θηβαίων», στο πλαίσιο του Μέτρου 321 “Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό” του Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ 2007-2013).
22ο.            Λήψη απόφασης για την έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την Τηλεματική Διαχείριση απορριμματοφόρων του Δήμου Θηβαίων.

23ο.            Λήψη απόφασης για τον τρόπο εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο :  «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την κατάρτιση σχεδίου δράσης αειφόρου ενέργειας (ΣΔΑΕ) στα πλαίσια του συμφώνου των Δημάρχων».

24ο.            Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : «Τσιμεντόστρωση οδού στην Τ.Κ. Ξηρονομής ( από οικία Ε. Σκαλή – Πλ. Δέλα έως το νεκροταφείο).

25ο.            Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Τσιμεντόστρωση στο Δ.Δ. Χωστίων του Δήμου Θίσβης».

26ο.            Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο : «Αποπεράτωση – κατασκευή αγροτικού ιατρείου στο Δ.Δ. Ελλοπίας του Δήμου Θίσβης».

27ο.            Έγκριση του  2ου  ΑΠΕ (Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΟΔΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ».

28ο.            Αποδοχή πίστωσης ποσού 79.453,29€ από το ΥΠ.ΕΣ. που αφορά «Λειτουργικές ανάγκες Σχολείων και Δαπάνη για Σχολικούς Τροχονόμους Β’ εξαμήνου 2014» (χρηματ. εντολή 42647/2014) και κατανομή αυτού.

29ο.            Λήψη απόφασης σχετικά με την καταβολή σε χρήμα της αξίας της παροχής γάλακτος στους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου.

30ο.            Έκφραση γνώμης προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σχετικά με τον καθορισμό του αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου.

31ο.            Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Bόλη Γεώργιο του Θεοδώρου κατοίκου Δημοτικής Κοινότητας Θήβας  του Δήμου Θηβαίων.


32ο.            Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Λάμπρου Σωτήριο του Νικολάου κατοίκου Αλυκής Τοπικής  Κοινότητας Ξηρονομής της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων.


               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                              ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Μ. ΚΟΚΟΝΤΙΝΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: