Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

Νέα παρέμβαση για τον Οργανισμό Κωπαϊδας από Μουλκιώτη και Σταϊκο με αποδέκτη τον Σταϊκούρα

               

  Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών

                Κύριε Υπουργέ,
                Σχετικά με το θέμα του ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» και της κατάργησής του, θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα κάτωθι :
                Με τον Ν. 4250/2014 [άρθρο 13], προβλέπεται ότι στις 30-9-2014 καταργείται το ΝΠΔΔ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» και από 1-10-2014 περιέρχεται στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, οπότε επέρχονται για τον Οργανισμό αυτοδίκαια τα αποτελέσματα κατάργησής του,  πλην όμως το άρθρο 61 του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/31-10-2014), ως να αγνοούσε τόσον την ύπαρξη, όσον και τις έννομες συνέπειες του προαναφερθέντος άρθρου 13, καταργεί εκ νέου τον ήδη καταργηθέντα, σύμφωνα με τα ανωτέρω,  Οργανισμό Κωπαϊδας,  στις 30-11-2014, ορίζει ότι από την επόμενη περιέρχεται στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος  καθώς επίσης, ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (παράγραφος 3α) διορίζεται εκκαθαριστής για την διενέργεια εκκαθάρισης του ΝΠΔΔ κλπ.
                Είναι προφανές, από τα προεκτεθέντα, ότι υφίσταται αντίφαση, απορρέουσα από το άρθρο 61, η οποία δεν θεραπεύεται, παρά μόνο με κατάργησή του. Και τούτο διότι αναφέρεται σε ΝΠΔΔ, που έχει ήδη καταργηθεί, έχει παύσει το ΔΣ αυτού και έχει περιέλθει στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση. Περαιτέρω, δεν προκύπτει από το άρθρο 61, καμία αναφορά σε παράταση λειτουργίας του Οργανισμού ή ανασύστασή του, διότι τούτο ψηφίστηκε σχεδόν ένα μήνα μετά την κατάργησή του, ούτε μπορεί να γίνει οιαδήποτε διαπλαστική ερμηνεία του, διότι αυτή θα ήταν έωλη και αυθαίρετη νομικά .
                Τούτων δοθέντων, δεν είναι δυνατόν, από νομικής απόψεως, να διοριστεί  εκκαθαριστής σε μη υφιστάμενο ΝΠΔΔ, το οποίο,  από 1-10-2014 δεν ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
                Εμείς έχουμε ταχθεί υπέρ της κατάργησης του Οργανισμού και μετεξέλιξης του, σε αυτόνομο φορέα δημόσιου χαρακτήρα, με συμμετοχή Πειρφέρειας, Δήμων και των φορέων των αγροτών, μετά από προηγούμενη απογραφή και εκκαθάριση της περιουσίας του, αφου περιέλθει ολη η περιουσία στην περιφέρεια, χωρίς να ενταχτεί ως υπηρεσία στην δομή της Περιφέρειας, διότι η Κωπαϊδα, δεν αποτελεί ζήτημα γραφειοκρατικής διαχείρισης. Επίσης ζητήσαμε την μη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 1 και 37  παρ. 3 Ν. 4061/2012 και την ρητή πρόβλεψη περι απαγόρευσης αλλαγής χρήσεων  γης.
`               Δυστυχώς οι απόψεις μας, δεν εισακούστηκαν από τον Υπουργό  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και ψηφίστηκε το άρθρο 13 Ν. 4250/2014.
                Ίσως, εξαιτίας των προφανών αδιεξόδων που δημιούργησε το άρθρο 13 στην Περιφέρεια, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατανόησε καθυστερημένα το πρόβλημα  και ψηφίστηκε το άρθρο 61 του ν. 4305/2014, χωρίς όμως να ληφθεί υπ΄ όψιν το προηγούμενα ψηφισθέν άρθρο 13, που ήδη από 1-10-2014 παράγει έννομες συνέπειες.
                Συνεπώς, υπό αυτά τα δεδομένα, υφίσταται αξεπέραστο νομικό εμπόδιο, με συνέπεια να μην μπορεί το Υπουργείο Οικονομικών να ορίσει εκκαθαριστή.
                Επειδή είναι ζωτικής σημασίας η ορθή, σύννομη και ταχεία εκκαθάριση και μεταβίβαση του Οργανισμού στην Περιφέρεια, δεδομένου ότι αφορά 13.000 κληρούχους της Βοιωτίας και της Λοκρίδας του Νομού Φθιώτιδος, απαιτείται άμεσα η αποκατάσταση της νομιμότητας, μέσω της Βουλής (για όσα έχουν λάβει χώρα από 1-10-2014, οπότε και καταργήθηκε το ΝΠΔΔ) και ως εκ τούτου, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες
20-11-2014. 

Με τιμή,

Γεώργιος Μουλκιώτης


Θωμάς Στάϊκος

Δεν υπάρχουν σχόλια: