Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

«Κλείδωσε» η κατά προτεραιότητα εξέταση των «αγροτικών» αιτήσεων για φωτοβολταϊκά


Θετικά για τους αγρότες που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους προς τη ΔΕΗ για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας έκλεισε το θέμα της κατά προτεραιότητας εξέτασης των αιτημάτων τους, μετά και την υπογραφή εγκυκλίου για τη διαδικασία αδειοδότησης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που υπέγραψε στις 16 Δεκέμβρη η υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη, και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου, οριστικοποιείται η ημερομηνία (11 Οκτωβρίου 2010), σύμφωνα με την οποία ισχύει η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτημάτων των αγροτών για ένταξη σε επενδύσεις φωτοβολταϊκών. Θυμίζουμε ότι πρόκειται για την εγκύκλιο Υ.Α.Π.Ε./Φ1/οικ.26928/16-12-2010 του ΥΠΕΚΑ, η οποία αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του ν.3851/2010 σχετικών με την εξέταση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. σε γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας των επαγγελματιών αγροτών. Όπως αναφέρεται σχετικά στην εγκύκλιο, με το άρθρο 56 του ν.2637/19981, όπως αυτό ισχύει μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου 3851/2010, άρθρο 9, παρ. 7, παρέχεται η δυνατότητα εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (Α.Π.Ε.) σε αγροτεμάχια που ανήκουν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται ως Γεωργική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας (Γ.Γ.Υ.Π.), σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ίδιου άρθρου. Ειδικά στην περίπτωση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών σε Γ.Γ.Υ.Π., η σχετική αδειοδότηση για τη χωροθέτησή τους χορηγείται αν οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν ήδη εκδοθεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή, σε περίπτωση απαλλαγής δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν εδαφικές εκτάσεις που δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων του συγκεκριμένου νομού.
Τονίζεται επίσης ότι, σε εφαρμογή του ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚΑ΄87) (ισχύς από 1.1.2011) οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών των οικείων ΝομαρχιακώνΑυτοδιοικήσεων μεταβιβάζονται σε αρμόδιες υπηρεσίες των αντίστοιχων υπουργείων και των Περιφερειακών τους υπηρεσιών, όπως αυτές θα οριστούν σχετικά. Με την εν λόγω εγκύκλιο παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαχείριση και εξυπηρέτηση αιτημάτων για την εγκατάσταση σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. σε Γ.Γ.Υ.Π. από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.
Η εγκύκλιος http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=drHIi6EP8iM%3d&tabid=608&language=el-GR

Δεν υπάρχουν σχόλια: