Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


( 20ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την  Δευτέρα  27 Νοεμβρίου  2017 και ώρα 6.00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 Θέμα 1ο :
Έγκριση μετακίνησης αιρετών στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα, δέσμευση ποσού και διάθεση πίστωσης.
(Εισηγητής :  κ. Υπερήφανος Ορχομενού, Δήμαρχος )

 Θέμα 2ο :
Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών , σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής :  κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση εκτέλεσης και τρόπος ανάθεσης του έργου: « Βελτίωση & Συντήρηση δεξαμενής νερού αντλιοστασίου άρδευσης Δ.Κ. Ορχομενού».
(Εισηγητής :  κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης , Αντιδήμαρχος)
 Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: