Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2011

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 27η Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Περί μετατόπισης της εμποροπανήγυρης του Ευαγγελιστή Λουκά στην Οδό 28ης Οκτωβρίου .

2. Διοργάνωση ποδηλατικού γύρου τη Κυριακή 16 Οκτώβρη 2011.

3. Ορισμός του Δημάρχου ως εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες καθώς και μιας αιρετής εκπροσώπου και ενός υπηρεσιακού στελέχους του Δήμου για τη συμμετοχή στο συνέδριο με θέμα « Η Πόλη της Ισότητας».

4. Έγκριση υποβολής πρωτοκόλλου παραλαβής για το έργο με τίτλο: « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 1ΟΥ & 3ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ», με ανάδοχο την Κ/ξία Καφρίτσας – Τσιφής.

5. Αποδοχή και κατανομή ποσού από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών αναγκών Σχολείων έτους 2011 .

6. Περί άρσης απαλλοτρίωσης του ρυμοτομούμενου κτιρίου ιδιοκτησίας Αικατερίνης Τάγκαλη .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: