Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024

Ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Θήβας

 


Στις 26 Φεβρουαρίου 2024 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (Μ.Ε.Α.) Θήβας.

Η Πράξη με τίτλο «ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (M.E.A.) 2ης Δ.Ε. Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ-Β’ Φάση» και κωδικό ΟΠΣ 5001123 συνολικού κόστους 18.153.060,80 €  συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και περιλάμβανε τα παρακάτω:

·     Τη μελέτη-κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων Θήβας συνολικής δυναμικότητας 32.000 t/y σύμμεικτων αστικών στερεών αποβλήτων, 1.850 t/y προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, 1.300 t/y πράσινων αποβλήτων, 1.700 t/y προδιαλεγμένων ανακυκλώσιμων υλικών και 7.000 t/y ιλύος από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων.

·     Την απόκτηση της απαιτούμενης γης για την κατασκευή της Μ.Ε.Α. στην περιοχή της Θήβας.

·     Την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού για τη λειτουργία της μονάδας.

·     Την υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου (Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.) κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Ειδικότερα:

Η Μ.Ε.Α. Θήβας θα εξυπηρετεί τους Δήμους Θηβαίων, Τανάγρας & Αλιάρτου-Θεσπιέων και θα επεξεργάζεται το σύνολο των ρευμάτων όπως τα σύμμεικτα απορρίμματα (πράσινος κάδος), τα οργανικά απορρίμματα (καφέ κάδος) και τα ανακυκλώσιμα (μπλε κάδος).

Η επεξεργασία θα είναι τόσο μηχανική για την ανάκτηση εμπορεύσιμων ανακυκλώσιμων προϊόντων (π.χ. χαρτί, χαρτόνι, πλαστικά, σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα) όσο και βιολογική (αναερόβια χώνευση, αερόβια κομποστοποίηση) για την επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, με την αξιοποίηση του παραγόμενου βιοαερίου, καθώς και εδαφικού υλικού κόμποστ τύπου Α (Compost Like Output ή CLO) και κόμποστ.

Μετά την επεξεργασία των εισερχόμενων αποβλήτων από τη Μ.Ε.Α. το υπόλειμμα θα οδηγείται στον υφιστάμενο Χ.Υ.Τ.Υ. (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων) Θήβας.

Σημειώνεται ότι η Μ.Ε.Α. Θήβας είναι η πρώτη Μονάδα Πανελλαδικά που αδειοδοτήθηκε, εντάχθηκε και χρηματοδοτήθηκε με δημόσια χρηματοδότηση ως Μονάδα Ανάκτησης Ανακύκλωσης (ΜΑΑ), προϋπόθεση που θέτει το νέο πρόγραμμα Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή (ΠΕΚΑ) τη νέα Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2021-2027) για όλες τις Μ.Ε.Α. της χώρας.

Η έναρξη λειτουργίας της Μ.Ε.Α. Θήβας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και των κανόνων που θέτει το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων ενώ παράλληλα θα μειώσει το επιπλέον δυσβάστακτο κόστος που προέρχεται από την επιβολή του τέλους ταφής.

Στόχος του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και των Δήμων-Μελών του είναι η διασφάλιση της δημόσιας χρηματοδότησης των απαιτούμενων  εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων καθώς και ο δημόσιος χαρακτήρας λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών, της προστασίας του περιβάλλοντος και της ανάπτυξης της περιοχής.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: