Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020

Συνεδριάζει την Τετάρτη το ΔΣ του Δήμου Λεβαδεών ...

Με την παρούσα, σας προσκαλούμε  να συμμετάσχετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στις  29-7-2020 ημέρα Τετάρτη  και ώρα  19:00 , η οποία λόγω των κατεπειγόντων μέτρων που έχουν ληφθεί για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19  θα πραγματοποιηθεί  ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ   στην αίθουσα  συνεδριάσεων  του αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων στο Παλαιό Δημαρχείο – Πλ. Εθνικής Αντίστασης κατ΄εφαρμογήν: 
α)  των διατάξεων του άρθρου   74 του Ν. 4555/2018 (αντικατάσταση του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010) , 
β) των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της από 11/3/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», 
γ) της με αριθμ. πρωτ. 18318/13-03-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου COVID-19» και 
δ)) της παρ.1 της υπ αριθμ. 40/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ)    εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊου COVID 19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων»    
ε) της παρ. 4 της υπ αριθμ. 163/29-5-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7)   εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών « Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Δήμων»  όπου:   α) δια ζώσης σύγκλιση του δημοτικού συμβουλίου, εφαρμογή έχουν οι εκδοθείσες υγειονομικές διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 12 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/ ΓΠ. οικ. 30612/16-05-2020 (Β’ 1869) και η παρ. 3 του άρθρου14 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 32009/23-05-2020 (Β’ 1988) , ενώ και οι συνεδριάσεις εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών. 

Μαζί με την πρόσκληση σας αποστέλλονται οι εισηγήσεις σε μορφή scan στα προσωπικά σας  
 e-mail
     
Σε περίπτωση που κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν διαθέτουν προσωπικό e-mail , τόσο η πρόσκληση όσο και οι σχετικές εισηγήσεις   θα αποσταλούν στα   κατά τόπους γραφεία των Κοινοτήτων διαμονής τους .

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ κ .Μητά Αλέξανδρου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ   κ. Ταγκαλέγκα Ιωάννη.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

I. ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

1) ΄Εκθεση αποτελεσμάτων χρήσης προϋπολογισμού Β΄τριμήνου έτους 2020.  (169/2020 Απόφαση Ο.Ε)
Εισηγητής   Δήμαρχος  Λεβαδέων κ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ .Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ.

 2)  Υποχρεωτική  Αναμόρφωση προϋπολογισμού μετά τα αποτελέσματα εκτέλεσής του μέχρι 30-06-2020. (170/2020 Απόφαση Ο.Ε)
Εισηγητής : Δήμαρχος  Λεβαδέων κ. ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ .Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ 

  ΙΙ.     ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
3)     Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  52/2020 μελέτης με τίτλο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) Αποδοχή της υπ΄ αριθμό  48/2020 μελέτης με τίτλο: : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ»
  Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
5)  Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΨΗΦΙΔΩΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ»

Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
6) Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
7) Πρόταση για έγκριση σύνταξης μελετών με τίτλο : «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (κόμβοι)»
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8) Καθορισμός νέων θέσεων στάθμευσης ΤΑΧΙ έναντι της εισόδου επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Λιβαδειάς.
Εισηγητής : Αντιδήμαρχος  Τεχνικών Έργων ,Πολεοδομικού Σχεδιασμού   κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΙΙΙ  ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ -ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

9) Προγραμματισμός πολιτιστικών εκδηλώσεων ΤΡΟΦΩΝΕΙΑ 2020

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Μάριος Σάκος

10) Συμμετοχή του Δήμου Λεβαδέων στον 3ο  Αγώνα Δρόμου “Στα Χνάρια των Ηρώων’’ που θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό διάστημα 1 - 2 Αυγούστου 2020.

Εισηγητής :    Αντιδήμαρχος Πολιτισμού , Αθλητισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Μάριος ΣάκοςO ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ      

                     
ΜΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ        

Δεν υπάρχουν σχόλια: