Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2019

Τροποποίηση αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους κκ. Γαλάνη και Εμμανουηλίδη αποφάσισε η Δήμαρχος Ορχομενού

 
Σύμφωνα με την https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%A6%CE%A74%CE%A9%CE%9E6-%CE%93%CE%A1%CE%9C?inline=true αποφασή της, η Δήμαρχος Ορχομενού κα Βούλα Καράλη 
τροποποιεί την υπ αριθ. 114/2019 απόφαση με ΑΔΑ : Ω8ΡΘΩΞ6-Ψ1Τ «Ορισμός Αντιδημάρχων Ορχομενού και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων» ως προς τις αρμοδιότητες των Αντιδημάρχων Γρηγορίου Γαλάνη και Προδρόμου Εμμανουηλίδη οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής :


Α . Στον Αντιδήμαρχο κ. Γαλάνη Γρηγόρη,
μεταβιβάζει : α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ιδίως: Την υποστήριξη και κοινωνική φροντίδα της βρεφικής και παιδικής ηλικίας και της τρίτης ηλικίας, την εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων, την υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων, την πρόνοια απόρων και αστέγων, τις δράσεις εθελοντισμού και τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, την απασχόληση. Την εποπτεία και ευθύνη γενικότερα των αρμοδιοτήτων της Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης που προβλέπονται στο άρθρο 75 του ν. 3463/06 περίπτωση ε' του ΚΔΚ και ιδίως τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, την έκδοση αποφάσεων, πιστοποιητικών, επιδομάτων, την επιβολή προστίμων, την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και της κείμενης νομοθεσίας της περίπτωσης αυτής και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου. 2 . Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως -Τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας). -Την ευθύνη δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων. -Την ευθύνη της άρδευσης των καλλιεργητικών εκτάσεων του Δήμου και την συντήρηση των γεωτρήσεων άρδευσης καθώς και την εποπτεία και συντήρηση του κλειστού αντλιοστασίου άρδευσης. -Την ευθύνη λειτουργίας Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων ,την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων (πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου) και τη χορήγηση των σχετικών αδειών. 3.Τον συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας. 4.Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα . 5. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων. 6. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους. 7. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω 3 αρμοδιότητές του. 8 .Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω: -Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου -Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων. -Την θεώρηση γνησίου υπογραφών. - Τη θεώρηση πιστών φωτοαντιγράφων και αντιγράφων εγγράφων. 


Β. Στον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουηλίδη Πρόδρομο, μεταβιβάζει: α. καθ' ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες: 1.Των Τεχνικών Έργων-Συντήρησης (ύδρευσης, αποχέτευσης, , οδοποιίας) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Διεύθυνσης των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών - Επίβλεψης έργων. 2. Την εποπτεία και ευθύνη του Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας - την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος. - Την ευθύνη των Δασών. 3. Εποπτεία και την ευθύνη επί των θεμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας (Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Τμήμα Πολεοδομικής Εφαρμογής, Τμήμα Οικοδομικών Αδειών, Τμήμα Αυθαιρέτων και Επικίνδυνων), την εποπτεία των Συνεργείων Αυτοψιών Αυθαιρέτων και Επικινδύνων Κτισμάτων. 4. Εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισμό των θεμάτων που σχετίζονται με τη λειτουργία, τη συντήρηση κ.λ.π των παιδικών χαρών και των συναφών χώρων, πoυ λειτουργούν στα όρια ευθύνης του Δήμου. 5. Στην παρακολούθηση των εθνικών κοινοτικών προγραμμάτων και αξιοποίηση αυτών που αφορούν στα αντικείμενα αρμοδιότητάς τους. 6. Στην εκπροσώπηση του Δήμου σε κάθε είδους συναντήσεις, συνέδρια και στις σχετικές εισηγήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που άπτονται στις ανωτέρω αρμοδιότητές του. 7. Στην υπογραφή εγγράφων ως κατωτέρω: -Σχετικών με τις ως άνω αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου -Την υπογραφή πιστοποιητικών και βεβαιώσεων Αστικής και Δημοτολογικής κατάστασης των φυσικών προσώπων. -Την θεώρηση γνησίου υπογραφών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: