Σάββατο 23 Ιουλίου 2016

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016

Σας προσκαλούμε σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα  Ορχομενού
στις    27         Ιουλίου   2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. σύμφωνα
με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης
και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 Θέμα 1: Ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού κατά την Τακτική Γενική συνέλευση της ΕΛΙΚΩΝΑΣ –ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.   ( Εισηγητής: κ Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)

 Θέμα 2: Ορισμός εκπροσώπου τακτικού και αναπληρωματικού στην Αστική μη κερδοσκοπική Εταιρεία « Ελληνικό Δίκτυο Πόλεων με Ποτάμια», για την σύγκληση Γενικής Συνέλευσης.
( Εισηγητής: κ. Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)

 Θέμα 3: Έγκριση της υπ΄αρίθμ. 173/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού  ,  τεχνικού προγράμματος & επιχειρησιακού προγράμματος.  
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 4: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 174/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του B’ Τριμήνου  του προϋπολογισμού 2016. 
( Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης , λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 5: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 135/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για αναπροσαρμογή τελών Άρδευσης.  ( Εισηγητής: κ. Μπαμπλέκος Χρήστος,Αντιδήμαρχος  )

 Θέμα 6: Περί απευθείας αγοράς αγρών (ως μοναδικά κατάλληλα) στις Πηγές Χαρίτων για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή πεζόδρομου περιπάτου στις Πηγές Χαρίτων»  και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις νόμιμες ενέργειες. (Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος) 

 Θέμα 7: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2016 απόφασης της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών γα εξέταση ενστάσεων επί βεβαιωμένων τελών.  ( Εισηγητής: κ. Κόκκινος Ιωάννης  , Πρόεδρος ΕΦΔ)

 Θέμα 8: Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής για το έργο « Αντικατάσταση – Κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, κατασκευή αντλιοστασίων και δεξαμενών Δήμου Ορχομενού».  ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 9: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποψίλωση – αποκλάδευση – υλοτόμηση κλπ εργασίες πρασίνου στον ποταμό Μέλανα-Θέση Πηγές Χαρίτων». 
( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 10: Λήψη απόφασης για χορήγηση παράτασης ή μη του χρόνου εκτέλεσης του έργου : «Αποψίλωση – αποκλάδευση – υλοτόμηση κλπ εργασίες πρασίνου στον ποταμό Μέλανα-Θέση Πηγές Χαρίτων».  ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 11: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Περιβαλλοντική βελτίωση παλαιάς κοίτης του Βοιωτικού Κηφισού στη θέση «Πέτρινα»».    ( Εισηγητής: κ. Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 12: Έγκριση  της υπ αριθμ. 6614/4-7-2016 μελέτης που αφορά στην συντήρηση και εκτέλεση εργασιών συγκεκριμένων υπαρχόντων χώρων πρασίνου του Δήμου Ορχομενού  καθώς και του τρόπου εκτέλεσης της.    ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 13: Έγκριση προμηθειών και τρόπου ανάδειξης αναδόχων.  ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος) 

Θέμα 14: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 24/2016 μελέτης για προμήθεια αντλιών – μοτέρ-λοιπού πάγιου εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης και τον τρόπο ανάθεσης αυτής.    ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 15: Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Κατασκευή περίφραξης δεξαμενών ύδρευσης στην περιοχή Δραγατσούλα».  ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 16: Έγκριση μελέτης σήμανσης εκτέλεσης έργου στην Δ.Ε. Ακραιφνίου.  ( Εισηγητής: Ιωάννης Νταβαλούμης, Αντιδήμαρχος)

Θέμα 17: Καθορισμός των ημερών και ωρών λειτουργίας  Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
( Εισηγητής: Δήμαρχος)

Θέμα 18: Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ορχομενού στη ΕΥΔ ΕΠ Στερεάς Ελλάδας.  ( Εισηγητής: Δήμαρχος)

Θέμα 19: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 902,00€ στον κ. Μπάφα Αθανάσιο του Σταμέλου.  ( Εισηγήτρια: κ Σκαγιάκου Βαρβάρα  ,Εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα )

Θέμα 20: Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.035,83€ στην κ. Γκαραβέλη Ευθυμία του Γεωργίου και της Στυλιανής.  ( Εισηγήτρια: κ Σκαγιάκου Βαρβάρα  ,Εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα )

Θέμα 21: Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων « ΧΑΡΙΤΗΣΙΑ  2016»
( Εισηγητής: κ Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.)

Θέμα 22: Διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης με αγώνες δρόμου  και έγκριση της υπ΄αριθμ. 7205/19-7-2016 μελέτης για την αθλητική διοργάνωση με τίτλο : « ΟΡΧΟΜΕΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» και τρόπου ανάθεσης αυτής.   ( Εισηγητής: κ Ρόδης Λάμπρος , Πρόεδρος Δ.Σ.) 

 O Πρόεδρος 
 ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ   Δεν υπάρχουν σχόλια: