Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Για την ενίσχυση της «Εστίας Μητέρας Λιβαδειάς» απαντά στον Ευ. Μπασιάκο ο Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κατατέθηκε στη Βουλή, από το βουλευτή κ. Ε. Μπασιάκο,  σας πληροφορούμε τα εξής:

Το Φιλανθρωπικό Σωματείο - Γηροκομείο «ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» Λιβαδειάς έχει συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π. Δ/τος 201/1973 (ΦΕΚ 64/ τ. Α΄) «Περί συστάσεως εν Λεβαδεία Ιδρύματος υπό την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» και εγκρίσεως του Οργανισμού αυτού. Λειτουργεί ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα , έχει δυναμικότητα 25 κλινών και παρέχει περίθαλψη και φροντίδα σε ηλικιωμένες μοναχικές γυναίκες.
Με την αριθμ. πρωτ. 4954/29.6.1994 απόφαση του Νομάρχη Βοιωτίας έλαβε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Οίκου Ευγηρίας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και με την αριθμ. Γ.Π:Π(2)γ/οικ. 26741/15.3.2012 Υπουργική απόφαση πιστοποιήθηκε ως φορέας παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Το Υπουργείο μας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3671/57 «Περί διαθέσεως κλινών Φιλανθρωπικών Ιδρυμάτων προς περίθαλψιν απόρων και απροστάτευτων ατόμων δημοσία δαπάνη» (ΦΕΚ 38/τ. Α΄ ) κάθε χρόνο συνάπτει συμβάσεις με φιλανθρωπικά ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό τη διάθεση από αυτά κλινών (συμβατικές κλίνες) για την περίθαλψη απόρων ανασφάλιστων ηλικιωμένων ατόμων.
            Η σχετική δαπάνη  καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου μας με επιχορήγηση των οικείων Περιφερειών, οι οποίες με τη σειρά τους επιχορηγούν τα ιδρύματα της χωροταξικής τους αρμοδιότητας.
Σημειώνουμε ότι το Φιλανθρωπικό Σωματείο - Γηροκομείο «ΕΣΤΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ» Λιβαδειάς προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι ανάγκες του  Ιδρύματος έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό, και το αίτημά του στην αρμόδια υπηρεσία μας σχετικά με τη σύναψη συμβάσεως εντός του έτους 2014 βρίσκεται σε εξέλιξη.
  Τα  προνοιακά  Ιδρύματα  (Ν.Π.Ι.Δ.)  καλύπτουν  τις  ανάγκες  λειτουργίας  τους  με  ίδιους  πόρους  ή  δωρεές  και  προς  συμπλήρωση  των  εσόδων τους  για  την  εκπλήρωση  του  σκοπού  τους   επιχορηγούνται  μέσω  των  Περιφερειών  από  πιστώσεις  που  προβλέπονται  στον  προϋπολογισμό  εξόδων  του  Υπουργείου  μας. Για  το  έτος  2013  οι  πιστώσεις  που  είχαν προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Υπουργείου  μας  για  την  επιχορήγηση  των προνοιακών  Ιδρυμάτων όλης της  χώρας  ανήλθαν στο ποσό των  11.093.000,00  €.
 Με  σχετικές  αποφάσεις  που  εκδόθηκαν  από  την Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας η  συνολική  επιχορήγηση  του  Ιδρύματος  για  το  έτος  2013  ανήλθε  στο  ποσό  των  9.000,00  €.
            Για το έτος 2014  οι  πιστώσεις  που  έχουν  προβλεφθεί για  την επιχορήγηση  των  προνοιακών  ιδρυμάτων  ανέρχονται  στο  ποσό  των  10.000.000,00  €.  Το Α΄ εξάμηνο του έτους 2014 το εν λόγω Ίδρυμα επιχορηγήθηκε μέσω της οικείας Περιφέρειας με το ποσό των 4.000,00 €. Για το Β΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει επιχορηγηθεί από το Υπουργείο μας με το ποσό των 46.182,91 €, προκειμένου για την επιχορήγηση προνοιακών Ιδρυμάτων της χωρικής της αρμοδιότητας.
   Επιπροσθέτως τα προνοιακά ιδρύματα για την κάλυψη μέρους των αναγκών τους δύνανται να ενισχύονται οικονομικά με έκτακτη χρηματοδότηση από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού Λαχείου μετά την υποβολή στο Υπουργείο μας αιτιολογημένου αιτήματός τους.  Το εν λόγω Ίδρυμα έχει υποβάλλει κατά το τρέχον έτος αίτημα για χρηματοδότηση από το προϊόν του Ειδικού Κρατικού λαχείου και θα εξετασθεί από την  υπηρεσία μας στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πιστώσεων που θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.
 Σημειώνουμε  ότι  το  Υπουργείο  μας  είναι πάντοτε  αρωγός  σε  οικονομικά  αιτήματα  φορέων  πρόνοιας,  εξετάζει  με  ιδιαίτερη  ευαισθησία  τα  κοινωνικά  προβλήματα  και  καταβάλλει  συνεχείς  προσπάθειες  για  την  αντιμετώπισή  τους,  πλην  όμως  δεν  είναι  δυνατή  η  κάλυψη  του  συνόλου  των  οικονομικών  απαιτήσεών  τους.  Οι  Διοικήσεις  των  Ιδρυμάτων  αυτών,  στα  πλαίσια  των  αρμοδιοτήτων  τους,  οφείλουν  να  προσαρμόζουν  τη  λειτουργία  και  τις  δραστηριότητές  τους  στα  όρια  των  δυνατοτήτων  τους.                                                                                      Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


                                                             Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: