11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

11 χρόνια μαζί σας... ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Παρατάθηκε η υποβολή αιτήσεων στο Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Ενημερώνουμε τους ιδιοκτήτες και τους χρήστες
σημείων υδροληψίας σχετικά με την υποχρέωσή τους
υποβολής αίτησης για κάθε υφιστάμενο δικαίωμα χρήσης
νερού .Σας γνωρίζουμε ότι όπως ορίζει η Κ.Υ.Α 150559/16-
6-2011 με τις τροποποιήσεις της , είναι υποχρεωτικό σε
όλους όσους θεμελιώνουν δικαίωμα χρήσης νερού
( αρδευτικές γεωτρήσεις – πηγάδια και λοιπές
χρήσεις) να υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή τους στο
Ε.Μ.Σ.Υ. ( Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας ) σύμφωνα
με την διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη
νομοθεσία .
 Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων έχει
παραταθεί έως τις 30-09-2014.
Η κατάθεση της σχετικής αίτησης κατατίθεται από τους
ενδιαφερόμενους στον Δήμο στον οποίο διοικητικά ανήκει
το σημείο υδροληψίας και οφείλουμε να επισημάνουμε

ότι γίνεται ατελώς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: