Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου 2014

Υποβολή δηλώσεων ζημιάς από βροχόπτωση στις 16 Σεπτεμβρίου 2014 στις γεωργοκτηνοτροφικές καλλιέργειες

Ειδοποιούνται οι γεωκτηνοτρόφοι ΠΑΥΛΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ, ΛΟΥΤΣΙΟΥ
Που η φυτική παραγωγή τους έπαθε ζημιές από βροχόπτωση στις 16 
Σεπτεμβρίου 2014 ότι μπορούν να υποβάλλουν δηλώσεις στον ανταποκριτή 
του Ε.Λ.Γ.Α μέχρι και την Τρίτη 30/9/2014.
Δηλώσεις που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία δεν θα 
ληφθούν υπόψη. Τέλη εκτίμησης καταβάλλει ο παραγωγός με την υποβολή της 
δήλωσης ζημιάς ώς κατωτέρω.
1 Για ζημιές στη φυτική παραγωγή.
Α. Αροτραίες καλλιέργειες ένα ευρώ (1,00) ;ανά στρέμμα
Β. Αμπελοειδή δύο ευρώ (2,00) ανά στρέμμα
Γ. Καρποφόρα δένδρα Δέκα λέπτα του ευρώ (0,10) ανά δένδρο όταν τα δένδρα 
αναπτύσσονται σε ελεύθερα η γραμμοειδή (υποστηριγμένα) σχήματα.
Δ. Καλλιέργειες υπό κάλυψη γενικά (δεν περιλαμβάνεται η χαμηλή κάλυψη) 
δέκα ευρώ (10,00) ανά στρέμμα.
Ε. Καλλιέργειες δρεπτών ανθέων είκοσι (20,00) ευρώ ανά στρέμμα.
ΣΤ. Καλλιέργειες φυτωρίων και καλλιέργειες καλλωπιστικών θάμνων – δένδρων 
σαράντα ευρώ (40,00) ανά στρέμμα. 
Η. Καλλιέργειες γλαστρικών φυτών πενήντα ευρώ (50,00) ανά στρέμμα.
Απαραίτητα δικαιολογητικά.
1. Δήλωση Ο.Σ.Δ.Ε. 2014
2. Ταυτότητα 
3. Α.Φ.Μ.
4. Αρ. Λογαριασμού Α.Τ.Ε
Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τον ανταποκριτή Ε.Λ.Γ.Α
Παναγ. Κουμπούρα στο Δήμο Ορχομενού.


Ο ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗΣ Ε.Λ.Γ.Α
 Παναγ. Κουμπούρας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: