Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου 2014

Έχουμε (το πρώτο) Δημοτικό Συμβούλιο ...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 26 Σεπτεμβρίου  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 19.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:   
1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές λαϊκών αγορών, βάση του άρθρου 11 του Ν. 4264/2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος) 
 2. Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την: «Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Άγγελος Μαράντος )
3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής πολιτισμού. ( Εισηγητής: Δήμαρχος) 
4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής βιβλιοθήκης και εκδόσεων. ( Εισηγητής: Δήμαρχος) 
5. Ορισμός Επιτροπής για τη διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών του Δημοτικού συμβουλίου για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Βαρβάρα Σκαγιάκου) 
6. Περί ονοματοδοσίας των οδών της Τοπικής Κοινότητας Παύλου ύστερα από την αριθμ. 3/2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 8 του Ν. 3463/2006. ( Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής) 
7. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δημοτικού Συμβουλίου ως Πρόεδρου  με τον αναπληρωτή του για τη συγκρότηση του Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεως θεάτρων- Κινηματογράφων. ( Εισηγητής: Καραβαγγέλη Βασιλική) 
8. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ορχομενού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Απόβλητων (Φο.Δ.Σ.Α) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
 9. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκαγιάκου Βαρβάρα) 
10. Αποδοχή πίστωσης ποσού 47.357,95€ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτού. ( Εισηγητής: Δήμαρχος) 
11. Αποδοχή και κατανομή  πίστωσης ποσού 15.940,00 € 8ης εντολής ΣΑΤΑ 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος) 
12. Έγκριση της υπ΄ αριθμ.  218/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2014. ( Εισηγητής: Δήμαρχος) 
13. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου. (Εισηγητής: Καραβαγγέλη Βασιλική)   
14. Έγκριση διεξαγωγής δημοπρασίας για την ετήσια εμποροπανήγυρη της  Δ.Κ. Ορχομενού. ( Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Σκαγιάκου Βαρβάρα)   

                                      Ο Πρόεδρος  
                                                                                   
                                          ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤ. ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: