Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2013

«2ος Περιφερειακός Μαθητικός Διαγωνισμός για την Επιχειρηματικότητα»


Μετά τον επιτυχία του περυσινού 1ου Μαθητικού Διαγωνισμού, τα Επιμελητήρια της Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα προχωρήσουν στη διεξαγωγή του «2ου Περιφερειακού Μαθητικού Διαγωνισμού για την Επιχειρηματικότητα».
K
ριτήρια αξιολόγησης Μαθητικού Διαγωνισμού.Τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων εργασιών στα πλαίσια του μαθητικού διαγωνισμού με τίτλο: «Σχέδιο Ίδρυσης, Οργάνωσης και Λειτουργίας μίας Νέας Επιχείρησης» είναι τα εξής:

 1. Συγκρότηση Θέματος
 1. Πρωτότυπη Ιδέα Θέματος
 1. Εφαρμόσιμη Ιδέα –Πρακτική Εφαρμογή
 1. Συμβολή στη Πραγματική Ανάπτυξη της Περιφέρειας

Για να είναι μία εργασία επιλέξιμη για βράβευση, πρέπει να βαθμολογηθεί τουλάχιστον κατά 60% της μέγιστης βαθμολογίας και να μπορεί να παρουσιαστεί ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης από τους δημιουργούς της.
Οι εργασίες αξιολογούνται από: 1 εκπρόσωπο της Περιφ. Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, 1 εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου, 1 εκπρόσωπο του Συλλόγου Οικονομολόγων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1 εκπρόσωπο ΑΕΙ/ΤΕΙ και 1 εκπρόσωπο Οικονομικού Επιμελητηρίου.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές ΓΕΛ – ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. Οι εργασίες θα υποβληθούν μέσω των Λυκείων των ενδιαφερομένων, έως την 28η Φεβρουαρίου 2014.Προδιαγραφές Παραδοτέου:
 • Οι εργασίες πρέπει να περιέχουν από 3000-5000 λέξεις.
 • Θα πρέπει να υποβληθούν σε ηλεκτρονική μορφή (word – doc).
 • Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένο πρότυπο, οι προδιαγραφές του οποίου θα παρέχεται στους ενδιαφερόμενους σε ηλεκτρονική μορφή (Δείτε «Γενικές Οδηγίες Εκπόνησης Εργασίας»).
 • Οι εργασίες δύναται να είναι ατομικές, ή ομαδικές έως 3 μαθητές.
 • Οι εργασίες θα παρουσιαστούν από τους δημιουργούς τους ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 1. Η έκταση της εργασίας ανά μαθητή ή ομάδα μαθητών, θα πρέπει να μεταξύ 3000 – 5000 λέξεων (εκτός βιβλιογραφικών αναφορών). Στις εργασίες συμπεριλαμβάνονται και οι σχετικοί πίνακες και διαγράμματα ή σχήματα, εκτός της βιβλιογραφίας και των παραρτημάτων. Η σελιδοποίηση, πραγματοποιείται με αραβικούς αριθμούς συνήθως στο δεξιό πάνω μέρος της σελίδας (1, 2, 3...), αρχίζοντας από τη σελίδα των Περιεχομένων με εξαίρεση του εξωφύλλου (π.χ. εξώφυλλο 2 σελίδες χωρίς αρίθμηση).
 1. Το κείμενο της εργασίας εξολοκλήρου δακτυλογραφείται σε normal Arial Greek 12 (ασπρόμαυρα γράμματα) και αναπαράγεται στη μια όψη του λευκού χαρτιού διαστάσεων  Α4 καλής ποιότητας.
 1. Το κείμενο θα πρέπει να είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα και δακτυλογραφημένο σε 1,5 διάστημα (1½ διάστιχο) και ενδιάμεσα στις παραγράφους δεν αφήνουμε κενό. Το κείμενο επίσης πρέπει να έχει αμφίπλευρη πλήρη στοίχιση. Το ύφος του γραψίματος στο κείμενο πρέπει να είναι ομοιογενές και να ακολουθεί μία λογική σειρά.
 1. Όλα τα στοιχεία των εργασιών (κείμενο, πίνακες, διαγράμματα κ.λπ.) τοποθετούνται εντός νοητού πλαισίου στη σελίδα και τα περιθώρια των σελίδων  ορίζονται ως εξής:
 • Πάνω (top):      2,5 cm στην κορυφή της σελίδας
 • Κάτω (bottom): 2,5 cm στην βάση της σελίδας
 • Αριστερά (left):  4,0 cm στην δεμένη πλευρά
 • Δεξιά (right):     2,0 cm στην άδετη πλευρά

Οι αναλυτικές οδηγίες για την σωστή αναγραφή των κεφαλαίων και υποκεφαλαίων, παραπομπών, υποσημειώσεων και βιβλιογραφίας στην εργασία είναι οι εξής:
 • Τα κεφάλαια είναι ΠΑΝΤΑ ΤΙΤΛΟΣ 1 (Έντονα κεφαλαία γράμματα Arial Greek 16+bold).
 • Τα υποκεφάλαια 1ης τάξεως είναι ΠΑΝΤΑ ΤΙΤΛΟΣ 2 (Έντονα κεφαλαία γράμματα Arial Greek 14+bold).
 • Τα υποκεφάλαια 2ης τάξεως είναι ΠΑΝΤΑ Τίτλος 3 (Έντονα πεζά γράμματα Arial Greek 12+bold). Συνιστούμε να μην χρησιμοποιήσετε υποκεφάλαια με μεγαλύτερο βάθος από 2 (π.χ. 1.2.3).
 • Οι τίτλοι στους πίνακες, στα σχήματα και τα διαγράμματα είναι ΠΑΝΤΑ normalbold (Arial Greek 12 +bold).
 • Τα γράμματα των πινάκων ανάλογα το μέγεθος του πίνακα μπορεί είναι Arial Greek από 8 pt έως 12 pt γράμματα. Με έντονα όμοια γράμματα γράφονται οι τίτλοι των σειρών και στηλών και τα συνολικά ποσά των πινάκων. Με μη έντονα γράμματα όμοιου μεγέθους αναγράφεται το περιεχόμενο των πινάκων. Η πηγή του πίνακα ή διαγράμματος τοποθετείται στο κάτω μέρος και γράφεται με 10pt μη έντονα γράμματα. Οι υποσημειώσεις των πινάκων ή σχημάτων αναγράφονται στο κάτω μέρος του αντικειμένου με 10pt normal (Arial Greek 10) μη έντονα γράμματα και πριν την πηγή.
 • Οι βιβλιογραφικές αναφορές στον κατάλογο της βιβλιογραφίας γράφονται ΠΑΝΤΑ με normal (Arial Greek 12).
ΒιβλιογραφίαΟ μαθητής οφείλει να καταγράψει τον πλήρη κατάλογο της συνολικής βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας. Εκεί αναγράφονται υποχρεωτικά όλες οι πηγές που χρησιμοποιήθηκαν με παραπομπές στο κείμενο, κατά αλφαβητική σειρά ή με αύξοντα αριθμό ανάλογα με το εξής βιβλιογραφικό σύστημα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: