Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Ορχομενός  21 /11/2013                           
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ                                           Αριθ. Πρωτ.  15824
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σας προσκαλώ σε  συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 26η   Νοεμβρίου  2013  ημέρα  Τρίτη  και ώρα 18.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
  
1) Έγκριση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2014  ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
2) Ορισμός επιτροπής για τη διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών Δ.Σ. για συμμετοχή στις επιτροπές έτους 2014. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Ζυγούρης) 
3) Έγκριση προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών για το έτος 2014 καθώς και τον τρόπο ανάθεσης. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος  Δημήτριος Βαγενάς )
4) Έγκριση προμήθειας προγραμμάτων για την Τεχνική Υπηρεσία καθώς και τον τρόπο ανάθεσης. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Ζυγούρης)
5) Περί χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ « ΤΟΥΜΠΡΗ» , « ΚΟΥΤΠΟΣ» , « ΜΑΥΡΑ ΛΙΘΑΡΙΑ» του Δήμου ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ» του Δήμου Ορχομενού. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Δημήτριος Βαγενάς)
6) Έγκριση προμήθειας καυστήρα και του τρόπου ανάδειξης αναδόχου. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Ζυγούρης)
7) Έγκριση προμηθειών καθώς και του τρόπου ανάδειξης αναδόχων. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γεώργιος Ζυγούρης)
8) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και παράτασης εργασιών του έργου « ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ». (Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Ακραιφνίας Γεώργιος Ψυχούλας)
9) Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και Παράτασης Εργασιών του έργου « ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ , ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» , αναδόχου ΑΝΕΛΙΞΗ Α.Ε. ( Εισηγητής: Δ.Σ. κ. Καράλη Παρασκευή)
10) Ορισμός ελεγκτών διαχειριστικής περιόδου 2013.   ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
11) Έγκριση της υπ’ αριθμ. 247/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού  και του ετήσιου προγράμματος δράσης του Δήμου έτους 2013. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
12) Περί ένταξης ποσού 127.000,00€ στα έκτακτα ειδικευμένα για πληρωμή έργων & οφειλών  του Δήμου. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
13)  Μεταβίβαση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών , λόγω αιφνιδίου θανάτου του κατόχου αυτής , στην σύζυγο , για το εναπομένον χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των έξι μηνών. ( Εισηγητής: Δ.Σ. κ. Λουκάς Τριανταφύλλου)

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                             
 ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: