Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου 2013

Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Λειμώνα Αγίου Δημητρίου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΛΕΙΜΩΝΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

Δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι    ό τ ι:
Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Λειμώνα  Αγίου Δημητρίου: α) Τμήμα 1γ έκτασης 50 στρεμμάτων, β) Τμήμα 1α έκτασης 40 στρεμμάτων όπως εμφανίζονται στο τοπογραφικό διάγραμμα της Τ.Κ Αγίου Δημητρίου για ένα καλλιεργητικό έτος ήτοι 2014 αντί  πρώτης προσφοράς η οποία καθορίζεται στο ποσό των 55,00 € κατά στρέμμα .
Η δημοπρασία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00΄ έως 11.00΄ το μεσημέρι ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί μόνο οι κατά κύριο επάγγελμα γεωργοί δημότες Δημοτικού Διαμερίσματος Αγίου Δημητρίου, αφού προσκομίσουν γραμμάτιο κατάθεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή Τραπέζης, ποσού ίσο με το 10% της αρχικής προσφοράς κατά στρέμμα ήτοι: α) για το τμήμα  1γ Λειμώνα Αγίου Δημητρίου έκτασης 50 στρεμμάτων το ποσό των 275,00 €, β) για το τμήμα 1α Λειμώνα Αγίου Δημητρίου έκτασης 40 στρεμμάτων το ποσό των 220,00 €, υπέρ του Δήμου Ορχομενού ως εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία, καθώς επίσης α)Την αστυνομική τους ταυτότητα, β)αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για χρέη προς το Δημόσιο και γ)Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.
Σε περίπτωση αδυναμίας οποιουδήποτε πλειοδότη να προσκομίσει εγγυητική επιστολή υποχρεούται να καταθέσει την εγγύηση σε μετρητά.
Δεν μπορούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία όσοι οφείλουν μισθώματα στο Δήμο για τον λειμώνα Αγ. Δημητρίου παρελθόντων ετών.
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να καταβάλλει ολόκληρο το μίσθωμα για το πρώτο έτος στο Ταμείο του Δήμου με την κατακύρωση των πρακτικών δημοπρασίας και την υπογραφή της σύμβασης.
Ο τελευταίος πλειοδότης πρέπει να προσκομίσει την ημέρα της δημοπρασίας αξιόχρεο εγγυητή ο οποίος θα συνυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και θα είναι αλληλέγγυος και σε όλα υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
Εάν κατά την πρώτη δημοπρασία δεν παρουσιασθούν πλειοδότες αυτή επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου 2013 την ίδια ώρα και με τους ίδιους όρους και μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι ενδιαφερόμενοι ανεξαρτήτου περιοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της διακήρυξης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση στο Δημαρχείο (κ. Σ. Μιχαλοστάμου – Τηλ. ( 2261351105) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                                 Ορχομενός 12 Νοεμβρίου 2013

                                                                                              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

                                                                                          ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: