Σάββατο, 23 Νοεμβρίου 2013

Το ψηφοδέλτιο της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ στις αυριανές εκλογές του ΤΕΕ Αν. Στερεάς


Υποψήφιος ο Ορχομένιος Μηχανικός κ. Παναγιώτης Κοντόπουλος 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Αγαπητοί συνάδελφοι,
σε λίγες μέρες, το πιο δυναμικό κομμάτι των επιστημόνων της χώρας, οι Έλληνες μηχανικοί, καλού - μαστε στις κάλπες για να αναδείξουμε αιρετά όργανα διοίκησης του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας, του Τ.Ε.Ε., τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο.
Είναι γεγονός ότι η πρωτοφανής οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει τη χώρα μας, είναι δημι- ούργημα, πέρα από λάθη και στρεβλώσεις που υπήρξαν στον χώρο μας, των πολιτικών όλων των κυβερ - νήσεων των τελευταίων χρόνων. Οι επιπτώσεις της κρίσης αυτής είναι η δραματική μείωση του όγκου του εργασιακού μας αντικειμένου, η σύγχυση που επικρατεί στο θέμα των επαγγελματικών μας δικαιω - μάτων, η συνακόλουθη αύξηση της ανεργίας, ιδιαίτερα των νέων συναδέλφων, η αύξηση των ασφαλιστι- κών μας εισφορών με την ταυτόχρονη καταλήστευση των πόρων του ταμείου μας και την παρεπόμενη μείωση μέχρι σημείου μηδενισμού των αντίστοιχων παροχών, η μείωση των πόρων των περιφερειακών τμημάτων, που οδηγεί σε συρρίκνωση του ρόλου τους και πολλά άλλα, που, σε συνδυασμό με τα λάθη των διοικήσεων του κεντρικού Τ.Ε.Ε., δημιουργούν μια ολοένα αυξανόμενη τάση των συναδέλφων – και ιδίως των νέων – προς αποστασιοποίησή τους από το Τ.Ε.Ε. και απαξίωσή του.
Το Τ.Ε.Ε. όμως, έρχεται από πολύ μακριά στο χρόνο και ο ρόλος του στην ανάπτυξη της χώρας, στην προώθηση και στήριξη κοινωνικών κατακτήσεων, στην προβολή, οριοθέτηση και υποστήριξη του ρόλου και της ίδιας της υπόστασης των μηχανικών και στη βελτίωση της ζωής όλων των ανθρώπων και εν τέλει στην προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, έχει κριθεί πολλαπλά και διαχρονικά και έχει αποσπάσει θετικό πρόσημο που δεν αναιρείται από πρόσκαιρες κρίσεις, συγκεκριμένα λάθη χειρισμών κλπ.
Το Τ.Ε.Ε. και σήμερα, μέσα στο διαμορφωμένο ζοφερό κοινωνικό τοπίο, έχει ρόλο και πρέπει να τον αναδείξει και να τον υπηρετήσει με συνέπεια, στην κατεύθυνση του οφέλους της κοινωνίας και των με - λών του, ανεξάρτητα από κυβερνητικές επιλογές ή κομματικές εξαρτήσεις.
Η άποψή μας είναι ότι το Τ.Ε.Ε., προκειμένου να αναστραφεί η υφεσιακή πορεία της χώρας, να ανα - χαιτισθεί η αύξηση της ανεργίας και στη συνέχεια να μειωθεί και προκειμένου τελικά να υπάρξει ανόρ - θωση της οικονομίας της χώρας, πρέπει:
• Να αναδείξει την αναγκαιότητα και να διεκδικήσει, σε κεντρικό αλλά και τοπικό επίπεδο ένα ιεραρ - χημένο σχέδιο δημόσιων υποδομών, με στόχο όχι τα έργα για τα έργα. Να ζητήσει από την κυβέρ - νηση να διαπραγματευθεί και να θέσει εκτός μνημονίου της δημόσιες υποδομές και το Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ), να αλλάξει τους όρους της νέας προγραμματικής περιόδου και να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις από την υποταγή στους μεταπράτες και το τραπεζικό σύστημα.
• Να διεκδικήσει την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου παραγωγής έργων.
• Να επιμείνει σθεναρά στη δημιουργία του Μητρώου Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων(ΜΗΚΙΕ). 
• Να τονίσει την ανάγκη για:
- Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
- Ενίσχυση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
- Προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές.
- Αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου με κανόνες και σεβασμό στο περιβάλλον.
• Να αγωνιστεί ενάντια στη διαχρονική υστέρηση σε θέματα όπως: η αξιοποίηση του Φυσικού Αερί- ου, η Χωροταξική Οργάνωση, τα ΓΠΣ-ΣΧΟΑΠ και η οικιστική μας ανάπτυξη, το Εθνικό Κτηματολό - γιο, η στελέχωση - αναβάθμιση των Τεχνικών Υπηρεσιών, αλλά πρωτίστως η επανεκκίνηση όλων των έργων στην περιοχή που έχουν τελματώσει (π.χ. ΠΑΘΕ, Ε-65, Σιδηρόδρομος, Άξονας Θήβα- Λιβαδειά-Ιτέα, Λαμία-Άμφισσα-Πάτρα, Λαμία-Καρπενήσι-Αγρίνιο, Ελευσίνα-Θήβα-ΠΑΘΕ).
• Να είναι τελικά πρωτοπόρο στον αγώνα για τον επαναπροσδιορισμό των όρων ανάπτυξης της χώ - ρας, αναδεικνύοντας και προτείνοντας λύσεις σε κρίσιμα θέματα που αφορούν τα προβλήματα των πολιτών και τις ανάγκες τους.
• Πέρα από τον ρόλο του ως συμβούλου της Πολιτείας και, διασταλτικά, της κοινωνίας, το Τ.Ε.Ε. πρέπει να παίξει το ρόλο του και απέναντι στους συναδέλφους. Όχι σαν συντεχνία, όπως άδικα και ανιστόρητα μας κατηγορούν η πολιτεία και διάφορα οργανωμένα συμφέροντα, ανάλογα με το ε - κάστοτε δικό τους πρόβλημα που προσπαθούν να συγκαλύψουν, αλλά σαν ομπρέλα που θα καλύ - ψει, θα αναδείξει και θα στηρίξει, με το κύρος του θεσμοθετημένου επιστημονικού φορέα και στα πλαίσια της νομοθεσίας, τις ενέργειες των κλαδικών μας συλλόγων.
Έτσι, θα πρέπει:
• Να πάρει πρωτοβουλίες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα επαγγελματικά μας δικαιώ - ματα, έχοντας υπ’ όψη τις σύγχρονες μεθόδους και πρακτικές στην παραγωγή έργων και τις νέες ειδικότητες που έχουν προκύψει με την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας.
• Να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια διάσωσης του ασφαλιστικού μας φορέα (αποκατάσταση των καταληστευμένων αποθεματικών του, διατήρηση της ανεξαρτησίας του) και στήριξης των σχετικών δικαιωμάτων των συναδέλφων (όχι στον αντισυνταγματικό διαχωρισμό νέων και παλαιών, όχι στην αύξηση των εισφορών χωρίς αντίκρισμα σε παροχές, διασφάλιση της αναλογικότητας εισφορών  - παροχών με τα ισχύοντα σε άλλα παρεμφερή ταμεία - δηλαδή ίσες εισφορές για ίδιες παροχές - ,
προστασία των νέων συναδέλφων και όσων αδυνατούν να καταβάλλουν τις εισφορές, με εξασφάλι- ση τουλάχιστον της υγειονομικής τους περίθαλψης, θέσπιση επιδόματος ανεργίας, δημιουργία γραφείου εύρεσης εργασίας κλπ.) • Να θέσει επιτέλους ως προτεραιότητά του την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του, με ενίσχυση του ρόλου των περιφερειακών τμημάτων, αλλαγή του σημερινού καθεστώτος υδροκεφα - λισμού του κεντρικού ΤΕΕ, ανακατανομή των πόρων σε όφελος της περιφέρειας, αλλαγή του τρό - που ανάδειξης και της σύνθεσης των οργάνων διοίκησης. 
Αγαπητοί συνάδελφοι,
όλα τα παραπάνω δεν είναι παρά τα ελάχιστα αυτονόητα για τα οποία αξίζει και πρέπει να αγωνισθεί κάθε μηχανικός που σέβεται τον εαυτό του και τον ρόλο του στην κοινωνία. Δεν έχουν σχέση με την ιδε - ολογική, πολιτική ή κομματική ένταξη – καθ’ όλα σεβαστή άλλωστε – του καθενός μας. Είναι μια βάση που μπορεί να μας ενώσει και, εμπλουτιζόμενη με τη σύνθεση των ιδιαίτερων ατομικών απόψεων μας, να δώσει στον κλάδο των μηχανικών την ώθηση που χρειάζεται για να ξεφύγει από το σημερινό τέλμα.
Όμως, η προσπάθεια από την πλευρά μας για ένα ενιαίο ανοικτό ψηφοδέλτιο, με βάση τα παραπάνω, χωρίς προαπαιτούμενα για τις εκλογές του ΤΕΕ στο τμήμα μας, δεν τελεσφόρησε. 
Απευθυνόμαστε λοιπόν, σε σας, στο σύνολο των συναδέλφων, ανεξάρτητα από την πολιτική σας το- ποθέτηση, με επίκληση μόνο της ιδιότητάς σας ως μηχανικώνκαι λέμε:
Στις προσεχείς εκλογές, κρίνεται εν πολλοίς η πορεία που θα πάρει ο κλάδος τα επόμενα αρκετά χρόνια. Ουδείς δικαιούται να μείνει απαθής και αμέτοχος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για την αδιαφορία μπροστά στην καταστροφή, που μας οδήγησε η μνημονιακή πολιτική των τελευταίων χρόνων.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
όσοι από σας πιστεύετε ότι το ΤΕΕ πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει για το καλό της κοινωνίας και των μελών του.
Όσοι πιστεύετε ότι ο κηδεμονευόμενος συνδικαλισμός είναι κακό παρελθόν.
Όσοι μπορείτε να αφήσετε σε δεύτερο πλάνο την ιδεολογική, πολιτική ή και κομματική σας ένταξη, ό - πως κάναμε και εμείς, αφού, προφανώς, ο καθένας μας φέρνει μαζί του το παρελθόν του, που εμείς τουλάχιστον δεν ακυρώνουμε, δεν απεμπολούμε ούτε αποσιωπούμε, και έχετε τη διάθεση να συνθέσου - με, όλοι μαζί, τη δύναμη που θα δώσει στην κοινωνία έναν πολύτιμο σύμμαχο και στο μηχανικό τη θέση που πρέπει να έχει σ’ αυτή.
Όσοι, τέλος, εγκρίνετε όσα προαναφέραμε, σαν βάση για την αυριανή πορεία μας, 
έχετε, την 24η Νοεμβρίου μία και ξεκάθαρη επιλογή. 

Το ψηφοδέλτιο της
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Εκλογές 24 Νοεμβρίου 2013
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 
Εκπρόσωπος:Απόστολος Καραναστάσης
Νομός Βοιωτίας: ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Μ-Μ ΓΚΙΓΚΕΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Μ-Μ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ Π-Μ ΘΑΛΑΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ-Μ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΤ-Μ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ-Μ ΜΑΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-Μ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-Μ ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Μ-Μ ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Η-Μ ΡΟΖΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΤ-Μ ΤΖΗΜΗΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Η-Μ ΦΡΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ Α-Μ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Η-Μ
( Μ έ χ ρι 1 6 σ τ α υ ρ ο ύ ς α ν ε ξ α ρ τ ή τ ω ς Ν ο μ ο ύ )

Δεν υπάρχουν σχόλια: