Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2012

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  
Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 29η   Νοεμβρίου   2012  ημέρα  Πέμπτη  και ώρα 18.00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.     Τροποποίηση προϋπολογισμού και προγράμματος τεχνικών έργων έτους 2012 ( 1η Νοεμβρίου 2012). ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
2.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Αποδοχή  ποσού 140.848,11€  βάση των  Ν. 3756/09 & 1828/89 και κατανομή αυτών ». ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
3.    Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 66/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την «Περί ένταξης  αδιάθετων υπολοίπων  που προέρχονται από Π.Ο.Ε.  στα έκτακτα ειδικευμένα και κατανομή ποσού 493.580,37€  σε νέα έργα και οφειλές του Δήμου». ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
4.    Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ποσού 137.500,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους για κάλυψη έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων,  Α΄ δόση ΣΑΤΑ 2012 . ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
5.    Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων ποσού 16.765,33 € για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  ( Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Γ. Ζυγούρης )
6.     Τροποποίηση ( Συμπλήρωση) της υπ΄αριθμ. 191/2007 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Κανονισμό Υδρευσης. ( Εισηγητής: Δ.Σ. Λουκάς Τριανταφύλλου)

                                                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                                                           
                                                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: