Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 29η Ιουλίου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» , για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί υποβολής πρότασης για χρηματοδότηση των μελετών και των έργων που θα συμπεριληφθούν στη πράξη με τίτλο « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» , του ΥΠΕΚΑ.
2. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ( Τακτοποιητικού ) του έργου με τίτλο: « ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Δ. ΚΟΚΚΙΝΟΥ», με ανάδοχο τον κ. ΡΕΚΚΑ ΠΕΤΡΟΥ.
3. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα Εργασιών του έργου με τίτλο: « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ» με ανάδοχο τον κ. Γ. Καρατσιώλη & ΣΙΑ Ε.Ε.
4. ‘Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου με τίτλο:» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ» με ανάδοχο τον κ. Θωμά Πανουργιά.
5. Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για το έργο με τίτλο:» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ Δ.Δ. ΠΑΥΛΟΥ» με ανάδοχο τον κ. Θωμά Πανουργιά.
6. Περί χορήγησης και έκδοσης παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών.
7. Ορισμός εκπροσώπου από τον Δήμο Ορχομενού για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΟΔΑΛ Α.Ε. για την ετήσια τακτική και τις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
8. Λήψη απόφασης για την διοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 3 , 6 και 10 Σεπτεμβρίου 2011 και ψήφιση αντίστοιχων πιστώσεων.
9. Καθιέρωση εξαίρεσης εφαρμογής της πενθήμερης εργασίας και του κανονικού ωραρίου για τις υπηρεσίες του αυτοτελούς τμήματος Δημοτικής Αστυνομίας.
10. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
11. Αποδοχή πιστώσεων από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΔΕΣΜΙΕ) και κατανομή αυτών.
12. Αποδοχή πιστώσεων από ΣΑΤΑ και κατανομή αυτών.
13. Αποδοχή πιστώσεων από Επιχορήγηση για Κάλυψη Δράσεων Πυροπροστασίας και κατανομή αυτών.
14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. διάρκειας (2) δύο μηνών, για την κάλυψη αναγκών πολιτικής προστασίας (Πυροπροστασίας).
15. Επιτροπή γνωμοδότησης κοπής επικίνδυνων δέντρων.
16. Αλλαγή χρήσης του οχήματος με στοιχεία FORD RAHGER ΦΟΡΤΗΓΟ με αρ. πλαισίου WFOLM2E108W779040 από πυροσβεστικό όχημα σε φορτηγό αυτοκίνητο .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: