Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011

100% επιδοτούμενα σεμινάρια ανακοινώνει η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ – ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΘΗΒΩΝ


Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Επ. Θηβών , πάντοτε με γνώμονα την στήριξη και την ενίσχυση των επιχειρήσεων, ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν, θα συμμετάσχει στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ». Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ με φορέα υλοποίησης τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και ενδιάμεσο φορέα την Επαγγελματική Κατάρτιση ΑΕ (ΕΚΑΕ).
Στα πλαίσια του Προγράμματος, η Ομοσπονδία θα συντάξει και θα υποβάλλει Κλαδικό Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής σε επίπεδο Νομού, με την υποστήριξη Ειδικών Συμβούλων, απευθυνόμενη σε επιχειρήσεις που απασχολούν 0-49 άτομα.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις που απασχολούν 0-49 άτομα και που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. Σημειώσατε ότι στο σύνολο των εργαζομένων (συνεπαγωγικά και στους εν δυνάμει καταρτιζόμενους) μπορούν να συνυπολογιστούν και οι ιδιοκτήτες επιχειρηματίες, ακόμα και αν δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ.
Επιχειρήσεις 0-49 & Χρηματοδότηση:
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν 0-49 άτομα, θα πρέπει να εκδηλώσουν ταυτόχρονα ενδιαφέρον για υπαγωγή στην χρηματοδότηση τόσο στον κλαδικό φορέα, όσο και αυτόνομα στον ΟΑΕΔ . Απαραίτητη είναι η συνεργασία τους με εταιρεία συμβούλων για τις επιδοτούμενες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την υποβολή εξατομικευμένου σχεδίου, ενέργειες που μπορούν να φτάσουν έως 5.000€ ανά επιχείρηση. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η συνεργασία με πιστοποιημένο ΚΕΚ, προκειμένου να σχεδιαστούν αλλά και να υλοποιηθούν οι δράσεις κατάρτισης, για τις οποίες προβλέπεται εκπαιδευτικό επίδομα 5€ ανά ώρα κατάρτισης ανά καταρτιζόμενο (εργαζόμενο ή/και επιχειρηματία) και αποζημίωση για την επιχείρηση. Για όλα τα παραπάνω, μπορούν να συμβουλευτούν την Ομοσπονδία.

Ενέργειες Κατάρτισης μετά την έγκριση Λήψης της Χρηματοδότησης:
Μετά την έγκριση του Σχεδίου, θα πραγματοποιηθεί η κατάρτιση των εργαζομένων, ή/και των επιχειρηματιών σε θεματικά πεδία ενδιαφέροντος σχετικά με το αντικείμενο της επιχείρησης ή/και με τις ανάγκες των απασχολούμενων για κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων, την ανεύρεση των κατάλληλων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών αλλά και την συνολική υλοποίηση των Δράσεων Κατάρτισης αναλαμβάνει το επιλεχθέν ΚΕΚ.
Σημειώνεται ιδιαίτερα ότι οι ώρες θεωρίας μπορούν να γίνουν και με την μέθοδο της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning) χωρίς να απαιτείται παρακολούθηση σε αίθουσα.

Τα Κλαδικά Σχέδια Διαρθρωτικής Προσαρμογής εστιάζουν σε τομείς όπως:
ü βελτιστοποίηση της χρήσης των πόρων,
ü βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης,
ü ενίσχυση και αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
ü ανάπτυξη μοντέλων και πρακτικών κατάλληλης προετοιμασίας για την προστασία των επιχειρήσεων και των απειλούμενων εργαζομένων,
ü βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της εφαρμογής σχεδίου ευέλικτης προσαρμογής,
ü αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων για την επιτυχή εφαρμογή των σχεδίων διαρθρωτικών προσαρμογών.
Ειδικοί Στόχοι Προγράμματος
· Βελτίωση των προϋποθέσεων βιωσιμότητας των επιχειρήσεων μέσω της ανάπτυξης μηχανισμών και δομών ευέλικτης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες εξωτερικές συνθήκες.
· Αναβάθμιση των προσόντων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε αντικείμενα που προκύπτουν από τους στόχους του υποβαλλόμενου σχεδίου .

Διαδικασία Υπαγωγής στη Χρηματοδότηση:
Το πρόγραμμα προϋποθέτει συνεργασία της Ομοσπονδίας μας με πιστοποιημένη εταιρεία Συμβούλων (εμπειρία, τζίρος, πιστοποίηση 9001:2008 κλπ), η οποία θα αναλάβει τα εξής:
1. Τη σύνταξη των Κλαδικών Σχεδίων Διαρθρωτικής Προσαρμογής,
2. Την υποστήριξη των επιχειρήσεων που θα συμμετάσχουν στην Πρόσκληση Β’ για την υποβολή του φακέλου υπαγωγής στο Πρόγραμμα.
3. Την ομαδοποίηση των εργαζομένων των επιχειρήσεων για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα κατάρτισης, όπως θα προκύψουν από το Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής του Κλαδικού Φορέα τους.
4. Την υποβολή Τεχνικών Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης και τη σύνταξη Δελτίων Δήλωσης Δαπανών και Δελτίων Παρακολούθησης Πράξης των επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στην Πρόσκληση.
Η επιλογή των Συμβούλων θα γίνει από την Ομοσπονδία. Για λόγους που εξυπηρετούν την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και της διαφάνειας των διαδικασιών, θα προκηρύξουμε Πρόχειρο Μειοδοτικό Διαγωνισμό για την ανάθεση του εν λόγω έργου σε εταιρεία Συμβούλων, τηρώντας τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
Η τελικώς επιλεχθείσα εταιρεία Συμβούλων είναι και αυτή θα αναλάβει τόσο την σύνταξη, όσο και την υποβολή των Κλαδικών Σχεδίων. Η Ομοσπονδία μας, θα δέχεται όλες τις αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων-μελών της, που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα μέσω του σχετικού εντύπου που διατίθεται στα γραφεία μας.
Η Ομοσπονδία μας, στα πλαίσια της προσπάθειας στήριξης της τοπικής αγοράς, θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό, μπορεί να αποτελέσει «ασπίδα» ενάντια στην οικονομική κρίση αφού ενισχύει την ρευστότητα, εξασφαλίζοντας έτσι την βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις δύσκολες εποχές που διανύουμε. Ταυτόχρονα, αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, αλλά και ευκαιρία πρόσθετων χρηματικών απολαβών για τους τελευταίους, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιοκτητών/επιχειρηματιών.

Το εν λόγω Πρόγραμμα είναι 100% επιδοτούμενο, ενώ δεν υπάρχει ιδία συμμετοχή.
Επωφεληθείτε άμεσα της Δράσης, συμπληρώνοντας το Έντυπο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και επικοινωνώντας με την Ομοσπονδία μας, δεδομένου ότι τα χρονικά περιθώρια Υποβολής των Σχεδίων στον ΟΑΕΔ είναι εξαιρετικά περιορισμένα.


ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΙΦΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: