Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...


Ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Παναγιώτης Υπερήφανος μας προσκαλεί σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού την 28η Ιουνίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Περί Εκπροσώπησης του Δήμου Ορχομενού στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε στις 30/6/2010.
2. Έγκριση Ετησίου Προγράμματος Δράσης και Ψήφιση Προϋπολογισμού Κ.Α.Π.Η οικονομικού έτους 2010.
3. Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού οικονομικού έτους 2010.
4. Περί τροποποίησης Πιστώσεων του Προγράμματος ΄΄ΘΗΣΕΑΣ΄΄ και συγκεκριμένα από τον κωδικό εκτέλεσης «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Ορχομενού» ποσού 4.000,00€ σε νέο κωδικό έργου 02.70.7413.14 με τίτλο «Εκπόνηση Γεωτεχνικής Μελέτης για την Ανέγερση 1ου και 3ου Νηπιαγωγίου Ορχομενού».
5. Περί τροποποίησης Προϋπολογισμού του Δήμου Ορχομενού οικονομικού έτους 2010 και συγκεκριμένα: ενίσχυση του Κ.Α 02.30.7311.19 που αφορά την «Κατασκευή Νηπιαγωγίου στο Δήμο Ορχομενού» με ποσό 22.000,00 € ( μεταφερόμενο από το Αποθεματικό Κ.Α 02.90.9111 με υπάρχουσα πίστωση 286.496,33 € ), για την κατασκευή συμπληρωματικής Αίθουσας Διδασκαλίας.
6. Περί Παράτασης στην προθεσμία Εκτέλεσης του έργου ΄΄Διαμόρφωση Εισόδου Δ.Δ Διονύσου΄΄ μέχρι τις 31/8/2010, ύστερα από την υπ΄αριθ. 4579 – 16/6/2010 αίτηση της Κοινοπραξίας Μπέσσας – Κοντόπουλος.
7. Περί Σύστασης Επιτροπής για τη διενέργεια δημοπρασιών ( άρθρο 201 ΔΚΚ Ν.3463 / 2006 και Π.Δ. 270 / 81 ). Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο ( Δήμαρχος ) και 2 μέλη ( Δημοτικού Σύμβουλοι ) με τους αναπληρωτές τους, καθώς και Γραμματειακής Υποστήριξης της Επιτροπής.
8. Περί Απόφασης για την Προκήρυξη πλειοδοτικού Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές για την Εκμίσθωση του Αναψυκτηρίου και των Παρακείμενων Αθλητικών Εγκαταστάσεων. Τους γενικούς και ειδικούς όρους της προκήρυξης θα καταρτίσει και θα εγκρίνει η Δημαρχιακή Επιτροπή.
9. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
10. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ – ΚΡΑΣΠΕΔΑ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».
11. Επιστροφή χρημάτων από τη Δ.Ο.Υ. Λιβαδειάς ως αχρεωστήτως εισπραχθέντα με το διπλότυπο τύπου Β 11263511 - 30/11/2009 κ΄ Β 10892483 – 18/12/2009 στο όνομα BALLA VICTOR του BALI υπηκόου ΑΛΒΑΝΙΑΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: