Τρίτη, 29 Ιουνίου 2010

Ασκηση του δικαιώματος του "εκλέγειν" και "εκλέγεσθαι" από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών στις Δημοτικές εκλογές


Σύμφωνα με την εγκύκλιο 6 με αριθ. πρωτ. 24592/7-5-2010 και το υπ΄αριθμ. 30270/1-6-2010 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. με θέμα "Ασκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι από τους ομογενείς και τους νομίμως διαμένοντες υπηκόους τρίτων χωρών για την ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και με τις διατάξεις του κεφαλαίου Β! του Ν.3838/2010 (ΦΕΚ Α! 49), θεσμοθετείται το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι υπέρ ομογενών και νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, στις Δημοτικές εκλογές της 7ης Νοεμβρίου 2010" (Η 14η Νοεμβρίου 2010 θα αξιοποιηθεί σαν ημερομηνία επαναληπτικών εκλογών όπου χρειαστεί, σύμφωνα με νέες ανακοινώσεις). Κατεβάστε την σχετική εγκύκλιο από το www.orchomenos.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: