Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2022

Ενεργειακή κρίση: Το ΕΚ στηρίζει σχέδια για την ενίσχυση της ανάπτυξης των ΑΠΕ

 


ΑΠΕ όπως οι ανεμογεννήτριες θα μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα προκειμένου να αυξηθεί η εγχώρια παραγωγή © Tarnero/Adobe Stock 
  • Ταχύτερες διαδικασίες έκδοσης αδειών για εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
  • Τόνωση της εγχώριας παραγωγής της ΕΕ εν μέσω της ενεργειακής κρίσης
  • Το σχέδιο θα μειώσει την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που εισάγονται από τη Ρωσία


Η προταθείσα νομοθεσία θα επιταχύνει τη διαδικασία αδειοδότησης νέων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, όπως ηλιακοί συλλέκτες ή ανεμογεννήτριες, ή για την προσαρμογή υφιστάμενων.


Στις τροπολογίες τους επί της πρότασης της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές συντόμευσαν τη μέγιστη περίοδο έγκρισης νέων εγκαταστάσεων από δώδεκα μήνες σε εννέα, στην περίπτωση που βρίσκονται στις λεγόμενες «περιοχές επιτάχυνσης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας». Οι εν λόγω περιοχές θα επισημαίνονται από κάθε κράτος μέλος ανάλογα με το αν θα είναι σε θέση να εγκατασταθούν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ταχύτερο ρυθμό. Εάν η αρμόδια αρχή δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας, η άδεια ή η αίτηση θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, σύμφωνα με την αρχή της λεγόμενης «σιωπηρής έγκρισης».

Πέραν των ανωτέρω, η διαδικασία δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 18 μήνες, τονίζουν οι ευρωβουλευτές, και όχι τα δύο χρόνια όπως είχε αρχικά προταθεί. Όσον αφορά την επαναλειτουργία των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν η διαδικασία αδειοδότησης να μην υπερβαίνει τους έξι μήνες.

Κατά τη θέσπιση των κανόνων για τις καθορισμένες περιοχές επιτάχυνσης ανανεώσιμων πηγών, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να αποφεύγουν ή, εάν δεν είναι δυνατόν, να μειώνουν σημαντικά τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψουν για τις περιοχές αυτές. Στις εν λόγω περιοχές δεν συμπεριλαμβάνονται οι περιοχές Natura 2000, φυσικά πάρκα και βιότοποι, καθώς και προσδιορισμένες μεταναστευτικές οδοί για τα πτηνά και τα θαλάσσια θηλαστικά, πλην όμως των τεχνητών και χτισμένων επιφανειών, όπως στέγες, χώροι στάθμευσης ή υποδομές μεταφορών. Οι ευρωβουλευτές πρόσθεσαν ακόμη όρους για δημόσια διαβούλευση πριν την επιλογή μιας περιοχής για την δημιουργία ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής και πριν τον χαρακτηρισμό μιας περιοχής στην κατηγορία αυτή.

Ενίσχυση του εξοπλισμού κτιρίων με ηλιακά πάνελ, αντλίες θερμότητας

Η πρόταση περιλαμβάνει επίσης την υποχρέωση των χωρών της ΕΕ να διασφαλίζουν ότι οι άδειες εγκατάστασης εξοπλισμού ηλιακής ενέργειας στα κτίρια εκδίδονται εντός τριών μηνών. Για μικρότερες εγκαταστάσεις κάτω των 50 kW, αρκεί μια απλή διαδικασία κοινοποίησης. Οι ευρωβουλευτές αποφάσισαν επίσης η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών να εξαιρείται από την απαίτηση διενέργειας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η διαδικασία αδειοδότησης για αντλίες θερμότητας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

Προκειμένου να φέρουν άμεσα περισσότερη ενέργεια από τις ΑΠΕ στο δίκτυο, οι ευρωβουλευτές ενσωμάτωσαν επίσης στοιχεία πρόσφατης πρότασης της Επιτροπής που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεπείγοντος, έτσι ώστε οι περισσότερες από τις διατάξεις να τεθούν σε ισχύ ήδη από το 2023.

Δηλώσεις

«Σήμερα βάλαμε τα θεμέλια για μια μόνιμη επιτάχυνση των διαδικασιών για την έκδοση αδειών, ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις ΑΠΕ ταχύτερα και έτσι να ενισχύσουμε την πράσινη μετάβαση. Τα νέα μέτρα που ενσωματώσαμε στη νομοθεσία δίνουν μεγαλύτερα περιθώρια δράσης στα κράτη μέλη και στις αρμόδιες αρχές τους, όπως για παράδειγμα με την πρακτική της σιωπηρής έγκρισης σε περιοχές επιτάχυνσης ΑΠΕ, βάσει της αρχής ότι τα έργα για τις ΑΠΕ αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα για το δημόσιο συμφέρον και θα μπορούσαν να ωφεληθούν από την απλοποίηση της αξιολόγησής τους όσον αφορά συγκεκριμένες παρεκκλίσεις από την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ», δήλωσε ο εισηγητής Markus Pieper (ΕΛΚ, Γερμανία).

Δεν υπάρχουν σχόλια: