Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

ΕΣΠΑ «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» : Χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις στη χώρα που αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα, μέσα από τις Δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομαΕγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021 -2027.

Χιλιάδες είναι οι επιχειρήσεις στη χώρα που αναμένεται να ωφεληθούν άμεσα, μέσα από τις Δράσεις που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ανάπτυξη της χώρας σε παραγωγικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς τομείς της οικονομίας, βασισμένο σε τέσσερις βασικούς πυλώνες επενδύσεων:

1. Ενίσχυση Έρευνας και Καινοτομίας

2. Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας και Ανταγωνιστικότητας

3. Βελτίωση Πρόσβασης Επιχειρήσεων σε Χρηματοδότηση

4. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Κεφαλαίου στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Μετασχηματισμού

Έρευνα, καινοτομία, ψηφιακός και πράσινος μετασχηματισμός  είναι προτεραιότητα, με στόχο να καλυφθούν σε όλο το εύρος οι ανάγκες των επιχειρήσεων, που αφορούν την ανάπτυξη και την περαιτέρω ενίσχυση νέων επιχειρηματικών προτύπων, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ενδεικτικές δράσεις:

- Στήριξη παραγωγικών επενδύσεων με έμφαση στην καινοτομία, τεχνολογική προσαρμογή, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη στροφή σε φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες και προϊόντα

- Ανάπτυξη της παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και υπηρεσιών

- Ενίσχυση της νέας / νεοφυούς επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας

- Υποστήριξη της ανάπτυξης / υιοθέτησης καινοτομιών

- Υπηρεσίες στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

- Αναβάθμιση και ποιοτικός εκσυγχρονισμός του τουριστικού προϊόντος

- Ενθάρρυνση clusters ή/και συνεργασιών ΜΜΕ μεταξύ τους ή/και με μεγαλύτερες επιχειρήσεις

- Ανάπτυξη / Αναβάθμιση δομών / μηχανισμών στήριξης επιχειρηματικότητας

- Περιβαλλοντικές υποδομές / πράσινη ανάπτυξη

Παράλληλα διατίθενται πόροι για την έρευνα και καινοτομία με 882 εκ. € για  δράσεις όπως:

  • ανάπτυξη βιομηχανικής έρευνας & τεχνολογίας
  • διασύνδεση επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα
  • ερευνητικές υποδομές
  • στήριξη διεθνών συνεργασιών

Mε 920,8 εκ. € στηρίζεται  η  πρόσβαση των ΜμΕ σε χρηματοδότηση με αξιοποίηση χρηματοδοτικών μέσων, όπως δάνεια/εγγυήσεις με ευνοϊκούς όρους, για:

  • ίδρυση καινοτόμων - νεοφυών επιχειρήσεων
  • ανάπτυξη υφιστάμενων ΜμΕ μέσω επενδύσεων, με έμφαση στην καινοτομία, την προσαρμογή στην Βιομηχανία 4.0 και στον πράσινο μετασχηματισμό

Μεταξύ των παραπάνω δράσεων είναι το πρόγραμμα Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ, το Equifund και ένα νέο Πράσινο Ταμείο (εγγυοδοτικό ταμείο), για την  πράσινη μετάβαση των ΜμΕ.

Οι υποψήφιοι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες έχουν την  πιο μεγάλη ευκαιρία για την έναρξη των επενδυτικών και αναπτυξιακών τους σχεδίων, ώστε άμεσα να ξεκινήσουν την έρευνα συνεργασίας που θα τους εξασφαλίσει την επιτυχή ένταξη τους στο κατάλληλο προγράμματα για την επιχείρησή στους. 

naftemporiki.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: