Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου 2020

Συνεδριάζει η Τοπική Κοινότητα Ορχομενού

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού προσκαλεί τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών,  που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ., τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 20.00 για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω σε θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ


Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ορχομενού,  σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών,  που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. την  28η  Σεπτεμβρίου  2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα   20.00 σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου  88 του Ν. 3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική  της Αυτοδιοίκησης  και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»  όπως αυτό αντικαταστάθηκε  από το άρθρου 89  του Ν. 4555/2018, για  συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα εξής θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση αιτήματος του κ. Γεωργίου Ζυγούρη, κατοίκου Ορχομενού.

2. Ενημέρωση μελών τοπικού συμβουλιού για αλληλογραφία προέδρου Τ.Κ. Ορχομενού με ΔΕΔΔΗΕ περιοχής Λιβαδειάς.

3. Ενημέρωση Τ.Σ. για το υπ' αριθμ.7350 απο 11.9.2020 έγγραφο Δήμου Ορχομενού περί του κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Νεφέλης αρ. 1. Λήψη νέας απόφασης περί μεταφοράς σε νέα θέση.

4. Επεξήγηση λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας orchomenos.e-meeting.gr. Έναρξη χρήσης της, από τα μέλη του Τοπικού Συμβουλίου Κοινότητας Ορχομενού.

Ο Πρόεδρος

ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: