Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2020

328.320,00 € από το ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ορχομενού με απόφαση ΣπανούΤην αποδοχή της με αρ.πρωτ. 753/30-4-2020 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα», αποφάσισε πρόσφατα το ΔΣ του Δήμου Ορχομενού. 

 Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). Στην ίδια απόφαση, έγινε  αποδοχή της χρηματοδότησης για την Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ορχομενού» με Κωδικό ΟΠΣ 5001660 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας – ΕΚΤ» του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα». Υπεύθυνη για την παρακολούθηση και ομαλή λειτουργία του έργου ορίζεται η Γκούρα - Μέττα Ιωάννα, Αν Προϊσταμένη στο Τμήμα Κοινωνικής προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ορχομενού. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 85/2020 (https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%97%CE%A7%CE%A9%CE%9E6-%CE%A35%CE%9C?inline=true

https://diavgeia.gov.gr/doc/9%CE%A8%CE%97%CE%A7%CE%A9%CE%9E6-%CE%A35%CE%9C?inline=true

Δεν υπάρχουν σχόλια: