Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 3ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 25 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 6:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Έγκριση τεχνικού δελτίου χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από έκτακτα καιρικά φαινόμενα (πλημμυρικά φαινόμενα με την άνοδο της στάθμης της λίμνης Υλίκης) στις γεωτρήσεις ύδρευσης των Τ.Κ Κοκκίνου και Ακραιφνίου» για χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών.

(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος Δήμαρχος).
Θέμα 2ο :
Έγκριση του υπ΄αριθμ.7/7-12-2018 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης φορολογικών διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων

(Εισηγητής : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Ε.Φ.Δ).
Θέμα 3ο :
Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού για τη στελέχωση οργανικών μονάδων του Δήμου στο πλαίσιο του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος Δήμαρχος).
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Σας προσκαλώ σε ειδική συνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού στις 25 Φεβρουαρίου 2019 , ημέρα Δευτέρα  και ώρα 7:00 μ.μ.  σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010,  «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Θέμα 1ο :
Ψήφιση του Προϋπολογισμού και του (Ο.Π.Δ. ) ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Ορχομενού έτους 2019.

(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος Δήμαρχος).
                                      Ο Πρόεδρος                            
                              ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: