Πέμπτη, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου   2017 και ώρα 6.30 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 257/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 2ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 26.180,00€( προμήθεια Τ.Π.Δ. – κράτηση 39,27€ , υπόλοιπο 26.140,73€) για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων έτους 2017( Γ΄ κατανομή) και κατανομή αυτής.
(Εισηγήτρια: κ. Καράλη Παρασκευή , Δημοτική Σύμβουλος)

 Θέμα 3ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 43.050,56€ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτού.
(Εισηγητής :  κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου )

 Θέμα 4ο :
Αποδοχή πίστωσης ποσού 34.932,25€ για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και κατανομή αυτού.
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 5ο :
Λήψη απόφασης για συμμετοχή στην αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΙΚΩΝΑΣ- ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ  ΑΕ- ΟΤΑ.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος )

 Θέμα 6ο :
Περί λειτουργίας της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον Ορχομενό και καθορισμού τρόπου διεξαγωγής ( Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/2017 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος , Πρόεδρος Ε.Π.Ζ.)

 Θέμα 7ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 7/07-09-2017 απόφασης της επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.
( Εισηγητής : κ. Ιωάννης Κόκκινος , Πρόεδρος Ε.Ε.Φ.Δ.)
Θέμα 8ο :

Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο :
Πρόταση προς τον οικείο Περιφερειάρχη των αριθμό των αδειών: 1)  για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο , που θα χορηγηθούν ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα , 2)  για το υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο που θα χορηγηθούν ανά Τοπική ή Δημοτική Κοινότητα στο Δήμο για το έτος 2018.
(Εισηγητής : κ. Γρηγόριος Γαλάνης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο :
Λήψη απόφασης για βεβαίωση παραβάσεων που αποτελούν λόγο διοικητικών κυρώσεων- προστίμων.
(Εισηγητής : κ. Γρηγόριος Γαλάνης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 11ο :
Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών στον κ. Βασίλειο Βελέντζα του Κωνσταντίνου, κατοίκου Διονύσου , του Δήμου Ορχομενού. 
(Εισηγητής : κ. Γρηγόριος Γαλάνης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο :
Λήψη απόφασης για έγκριση πρακτικής άσκησης σπουδάστριας από Δημόσιο ΙΕΚ.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13ο :
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 68/2017 απόφασης του Δ.Σ. και εκ νέου παραχώρηση χώρου για τη στέγαση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ορχομενού σε κτήριο ιδιοκτησίας του Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Πάνου Ιωάννης, Ειδικός συνεργάτης)

 Θέμα 14ο :
Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 66/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Πάνου Ιωάννης, Ειδικός συνεργάτης)

 Θέμα 15ο :
Συμμετοχή του Δήμου Ορχομενού στην « Αμφικτυονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων», εξουσιοδότηση του Δημάρχου για τις περαιτέρω ενέργειες και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στη Γενική συνέλευση του Δικτύου.
(Εισηγήτρια : κ. Βασιλική Καραβαγγέλη , Αντιδήμαρχος )

 Θέμα 16ο :
Λήψη απόφασης για κατάταξη σε ομάδες όλων των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ορχομενού.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος )

 Θέμα 17ο :
Έγκριση  της υπ΄αριθμ. 27/2017 μελέτης με τίτλο: «Παράκαμψη υπογείου αγωγού ύδρευσης για Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου – Καρυάς- Μαυρόγειας», ποσού 18.643,07€ με ΦΠΑ 24% και του τρόπου ανάθεσης της.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 18ο :
Διοργάνωση εκδηλώσεων  εορτασμού Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 2017.
(Εισηγήτρια : κ. Βασιλική Καραβαγγέλη , Αντιδήμαρχος )

 Θέμα 19ο :
Λήψη απόφασης για έγκριση υλοποίησης  της υπηρεσίας: « Καθαρισμός Γραφείων» από ιδιώτη εργολάβο ,λόγω αδυναμίας υλοποίησής της με ίδια μέσα.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 20ο :
Ένταξη του Δήμου Ορχομενού στις επιχειρήσεις/φορείς που μετέχουν στην υλοποίηση  προγραμμάτων μαθητείας του σχολικού έτους 2017-2018 , για τους μαθητευόμενους των δομών επαγγελματικής  εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ – ΙΕΚ)
(Εισηγητής : κ. Ιωάννης Στεφανίδης , Δημοτικός Σύμβουλος)

 Θέμα 21ο :
Ορισμός Διαχειριστή στο Σύστημα Διαχείρισης χρηστών για τη δημιουργία τοπικών χρηστών στο ΟΠΣΑΑ του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 22ο :
Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 20/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και υιοθέτηση της νέας πρότασης σύμφωνα με την υπ΄ αρίθμ. 14/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Κοκκίνου και   εξουσιοδότηση   του Δήμαρχου προκειμένου να συνάψει το σύμφωνο συνεργασίας.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος Ορχομενού  )

 Θέμα 23ο :
Λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου μας στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της «Ελικώνας – Παρνασσός  Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. και ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωματικό εκπρόσωπο.   
(Εισηγητής : κ.  Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)
 Ο Πρόεδρος
 ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: