Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Ολοκληρώνεται το δίκτυο αποχέτευσης της Δ.Κ. Βαγίων - Τι εξηγεί ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ κ. Αλέκος Στάικος

  Σε συνέχεια αιτήματος-πρότασης που υποβλήθηκε από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήβας (ΔΕΥΑΘ), με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3943/25-09-2017 (ΑΔΑ:6Ψ297ΛΗ-Θ5Τ) Απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, κ. Κώστα Μπακογιάννη, εντάχθηκε για χρηματοδότηση με το ποσό των 3.431.423,68 ευρώ η Πράξη με τίτλο: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης Οικισμού Βαγίων και προσαγωγή στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» (MIS 5008909) στο Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής. Δικαιούχος της χρηματοδότησης και αρμόδιος φορέας για την υλοποίησή της είναι η ΔΕΥΑΘ.
  Κατά την υλοποίηση της Πράξης, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Δίκτυο προσαγωγής λυμάτων του οικισμού Βαγίων στην Ε.Ε.Λ. Θήβας»,  θα κατασκευαστεί ο αγωγός μεταφοράς λυμάτων του οικισμού των Βαγίων προς τον κεντρικό συλλεκτήρα ακαθάρτων της Θήβας, προκειμένου τα λύματα του οικισμού να οδηγηθούν προς επεξεργασία και διάθεση στην υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασία Λυμάτων Θήβας. Επιπλέον, μέσω της υλοποίησης του υποέργου με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού στην Ε.Ε.Λ. Θήβας» θα υιοθετηθούν νέες τεχνολογίες στον υφιστάμενο εξοπλισμό της εγκατάστασης με απώτερο στόχο την τήρηση των ιδιαίτερα αυστηρών ποιοτικών ορίων εκροής και των περιβαλλοντικών όρων που της έχουν τεθεί.  
  Σημειώνεται ότι η υλοποίηση της Πράξης ξεκίνησε το 2014 και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί: Η ολοκλήρωση του εσωτερικού δικτύου συλλογής των λυμάτων του οικισμού Βαγίων, η μελέτη για την κατασκευή του αγωγού μεταφοράς τους στην Ε.Ε.Λ. Θήβας, η αγορά των αγροτεμαχίων για την κατασκευή των απαιτούμενων αντλιοστασίων, οι απαιτούμενες εργασίες της αρχαιολογίας για την προστασία των αρχαιοτήτων κατά την εκτέλεση των έργων   οι οποίες θα συνεχιστούν και κατά την υλοποίηση των υπολειπόμενων έργων, καθώς και η λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα τα υπολειπόμενα προς υλοποίηση υποέργα.  
  Τέλος, η Δ.Ε.Υ.Α. Θήβας με αίσθημα ευθύνης και με βασικό γνώμονα την εφαρμογή της σύγχρονης εθνικής και κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θα συμβάλλει με κάθε μέσο στην άρτια ολοκλήρωση της Πράξης, η οποία στοχεύει στην ορθολογική διαχείριση των λυμάτων της Δ.Ε. Βαγίων τηρώντας την νομοθεσία για την επεξεργασία και διάθεση των αστικών λυμάτων, συμβάλλοντας καθολικά στην εξάλειψη φαινομένων υποβάθμισης του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα της ποιότητας των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής, έχοντας απώτερο στόχο την βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του περιβάλλοντος.


Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑΘ


Αλέκος Στάικος

Δεν υπάρχουν σχόλια: