Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η


( 14ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Παρασκευή 11 Αυγούστου   2017 και ώρα 7.00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 223/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017.
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 2ο :
Έγκριση της υπ΄αριθμ. 229/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου του Δήμου Ορχομενού έτους 2017.
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 3ο :
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 1.011,41€ στην δικαιούχο Ευθυμίου Παναγιώτα του Μιχαήλ.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα)

 Θέμα 4ο :
Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 184,69€ στον δικαιούχο Βασιλείου Γεώργιο του Ιωάννη.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα)

 Θέμα 5ο :
Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο, της υπηρεσίας φύλαξης του Κ.Ε.Λ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) , λόγω αδυναμίας υλοποίησης της με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού και τρόπου ανάθεσής της.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 6ο :
Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , διάρκειας 2,5 μηνών από 16-10-2017 έως 31-12-2017, λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου ανάθεσης.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 7ο :
Λήψη απόφασης  για την εκχώρηση αρμοδιότητας προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση « Εξοπλισμού και διαχείριση δράσεων διαλογής στη πηγή» και να εξουσιοδοτηθεί ο Περιφερειακός ΦοΔΣΑ  να υποβάλει πρόταση για λογαριασμό του Δήμου για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 8ο :
Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού Δήμου Ορχομενού».
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο :
Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.
(Εισηγητής : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος  Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας )
Ο Πρόεδρος
ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

www.endelfoisonline.gr