Σάββατο, 19 Αυγούστου 2017

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

( 15ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017)
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε σε  συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου την Δευτέρα 21 Αυγούστου   2017 και ώρα 7.00 μ.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού , σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου  67 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης  Διοίκησης – Πρόγραμμα  Καλλικράτης για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:


 Θέμα 1ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 223/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 2ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 241/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού , του  τεχνικού προγράμματος και του επιχειρησιακού προγράμματος έτους 2017. 
(Εισηγητής: κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 3ο : Έγκριση της υπ΄αριθμ. 229/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ Τριμήνου του Δήμου Ορχομενού έτους 2017.
(Εισηγητής : κ. Γεώργιος Κανέλλης, λογιστής του Δήμου)

 Θέμα 4ο : Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 1.011,41€ στην δικαιούχο Ευθυμίου Παναγιώτα του Μιχαήλ.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα)

 Θέμα 5ο : Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσού 184,69€ στον δικαιούχο Βασιλείου Γεώργιο του Ιωάννη.
(Εισηγήτρια : κ. Σκαγιάκου Βαρβάρα , εντεταλμένη Δ.Σ. για οικονομικά θέματα)


 Θέμα 6ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο, της υπηρεσίας φύλαξης του Κ.Ε.Λ (Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων) , λόγω αδυναμίας υλοποίησης της με ίδια μέσα του Δήμου Ορχομενού και τρόπου ανάθεσής της.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 7ο : Έγκριση υλοποίησης από ιδιώτη εργολάβο της υπηρεσίας « Αποκομιδή και μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων του Δήμου Ορχομενού» , διάρκειας 2,5 μηνών από 16-10-2017 έως 31-12-2017, λόγω αδυναμίας να υλοποιηθεί με ίδια μέσα του Δήμου και τρόπου ανάθεσης. 
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 8ο : Λήψη απόφασης  για την εκχώρηση αρμοδιότητας προς τον Περιφερειακό ΦοΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση « Εξοπλισμού και διαχείριση δράσεων διαλογής στη πηγή» και εξουσιοδότηση του Περιφερειακού ΦοΔΣΑ  να υποβάλει πρόταση για λογαριασμό του Δήμου για χρηματοδότηση των προαναφερόμενων δράσεων και να προβεί σε κάθε απαιτούμενη σχετική ενέργεια.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 9ο : Χορήγηση ή μη παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Επισκευή κλειστού γυμναστηρίου Λυκείου Ορχομενού Δήμου Ορχομενού».
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 10ο : Έγκριση πρωτόκολλων οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 219 παρ. 5 Ν. 4412/2016.
(Εισηγήτρια : κα Χαρίκλεια Δούμα, προϊσταμένη τμήματος  Π/Υ – Λογιστηρίου Προμηθειών & Περιουσίας )

 Θέμα 11ο : Αποδοχή ποσού 4.725,00€ από επιστροφή του αρχικού κεφαλαίου συμμετοχής του Δήμου μας , στην εταιρεία ΔΕΠΟΔΑΘ ΑΕ η οποία συγχωνεύτηκε στο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια εφαρμογής των αρ. 13-16 του Ν. 4071/2012. 
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 12ο : Ορισμός εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου και αναπληρωτή εκπρόσωπου του Δήμου μας για την συμμετοχή τους στη Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.
(Εισηγητής : κ. Νταβαλούμης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 13ο : Διοργάνωση Πολιτιστικών εκδηλώσεων 2017 
(Εισηγητής : κ. Καραβαγγέλη Βασιλική, Αντιδήμαρχος)

 Θέμα 14ο : Λήψη απόφασης για την υπ΄αριθμ. 8539/7-8-2017 αιτήσεως των κατοίκων ( εκλογέων) της Τ.Κ. Ακραιφνίου.
(Εισηγητής : κ. Λουκάς Υπερήφανος  , Δήμαρχος)


Ο Πρόεδρος

ΛΑΜΠΡΟΣ  ΑΡΙΣΤ.  ΡΟΔΗΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: