Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Έχουμε Περιφερειακό Συμβούλιο...

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

  
Σας προσκαλούµε στην 12η (τακτική )  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου 
Στερεάς Ελλάδας , που θα πραγµατοποιηθεί στις  24 Οκτωβρίου  2013, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.30 π.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας 
(Αινιάνων 8), µε τα ακόλουθα  θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης :  

ΘΕΜΑ 1 ο:   Τροποποίηση απόφασης υπ .αρ .25 Πρακτικού 2 του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας για τον ορισµό εκπροσώπων Π.Ε.Φωκίδας στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας ( Σ.Ν.Ο.). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η Αντιπεριφερειάρχης  Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας   κ.Παναγιώτα Γαζή .  
ΘΕΜΑ 2 ο:   Έγκριση και αποδοχή ένταξης έργων στο « Π.Α.Α.2007-2013» Μέτρο 413, υποµέτρο L313 και L321, ∆ράσεις Παρεµβάσεων ∆ηµοσίου Χαρακτήρα « Στρατηγική Τοπικής Ανάπτυξης » του τοπικού προγράµµατος LEADER. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Η Αντιπεριφερειάρχης  Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας   κ.Παναγιώτα Γαζή .  
ΘΕΜΑ 3ο:  Έγκριση 10 ης Τροποποίησης Προϋπολογισµού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας .  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος .  
ΘΕΜΑ 4ο:  Έγκριση διενέργειας ανοιχτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού για προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας  στην Π.Ε.Φθιώτιδας 2014-2015. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Οικονοµικού Π.Σ.Ε.  κ. Βασίλειος Κύρκος .  
ΘΕΜΑ 5ο:  Εφαρµογή Προγράµµατος ∆ακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το έτος 2014.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της Γενικής ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ.Σταύρος Τσελάς .  
ΘΕΜΑ 6ο:  Ανάκληση άδειας επαγγελµατία πωλητή λαϊκών αγορών σύµφωνα µε το Π.∆.51/2006 όπως ισχύει .  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Ο Αναπληρωτής Προϊστάµενος της ∆/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Εύβοιας κ.Νικόλαος Πέππας .   
ΘΕΜΑ 7ο:  Έγκριση ανακατανοµής πιστώσεων έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΝΑ 011/8 και ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2013. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 8ο:   Τροποποίηση της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 066, του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων , της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , έτους 2013.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο  Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση χρηµατοδότησης υποέργου στα πλαίσια του έργου ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , µε τίτλο « Ο∆ΟΣ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΣΤΟΜΟΥ -∆ΑΥΛΕΙΑΣ ΕΩΣ ΣΥΝΟΡΑ ΝΟΜΟΥ Ν.Α.ΒΟΙΩΤΙΑΣ -ΕΘΝΙΚΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ », ΚΑ : 2009 ΕΠ 76600006 και προϋπολογισµό 12.000.000 €.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :   Ο  Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 10 ο:  Έγκριση 1 ης τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων 2013.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 11 ο:  Τροποποίηση των πιστώσεων έργων και µελετών των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 166 & ΣΑΜΠ 066,  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , έτους 2013.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  ΘΕΜΑ 12ο: Τροποποίηση προϋπολογισµών και πιστώσεων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 056/3 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , έτους 2013.  ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ :  Ο Προϊστάµενος της ∆/νσης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού Π.Σ.Ε. κ. Αντώνιος Αντωνόπουλος .  
ΘΕΜΑ 13ο: Συζήτηση – Ενηµέρωση για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας . (Τοποθετήσεις ).   

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    
                   ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: