Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Σας προσκαλώ σεσυνεδρίαση που θα γίνει στο Δημοτικό  Κατάστημα Ορχομενού την 31η  Οκτωβρίου 2013  ημέρα  Πέμπτηκαι ώρα 18.00μ.μ.σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67του Ν. 3852/2010, « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» ,  για  συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.     Αποδοχή και κατανομή πιστώσεων 10ης εντολής ΣΑΤΑ 2013 ποσού 26.100,00€.( Εισηγητής: Δήμαρχος)
2.    Εξέταση αιτήσεως κ. Γεωργίου Καλαμπαλίκη, υπαλλήλου Δήμου Ορχομενού. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
3.    Εκμίσθωση  τμημάτωντου δημοτικού λειμώνα Αγίου Δημητρίου. (Εισηγητής : Αντιδήμαρχος κ. Χρήστος Ζυγογιάννης).
4.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου « Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων. ( Εισηγητής: Δ.Σ. Νεκτάριος Τσάπρας)
5.    Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΜΔΑ ΚΑΙ ΜΠΟΥΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». ( Εισηγητής: Δ. Σ. Λουκάς Τριανταφύλλου)
6.    Έγκριση μελέτης οδοποιίας του έργου: « Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση οδού Ακραιφνίου- Σκορπονερίων», μελετητής Νικόλαος Μάνης. ( Εισηγητής: Δήμαρχος)
7.    Έγκριση της αρ. 39/2013 μελέτης του έργου: « Ανάπλαση – Κατασκευή πλατείας της Τ.Κ. Πύργου. (Εισηγητής: Εκπρόσωπος Τ.Κ. Πύργου)
8.    Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :» ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΕ Τ.Κ. ΚΑΡΥΑΣ » , ανάδοχος Ηλίας Βαρελάς Ε.Δ.Ε.(Εισηγητής: Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυάς)
9.    Ανάκληση της υπ΄αρίθμ. 187/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου  Δημοπράτηση για την ενοικίαση του αναψυκτηρίου του Δήμου στην περιοχή Πηγές Χαρίτων . ( Εισηγητής: Δήμαρχος  ).
10.            Συμπλήρωση της υπ΄αρίθμ. 107/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την λύση της επιχείρησης με την επωνυμία «  Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Πολιτισμού και Ανάπτυξης Ορχομενού ( ΔΚΕΠΑΟ).( Εισηγητής: Δήμαρχος  ).

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                               

ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Β. ΖΥΓΟΥΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: