Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

21 αιτήσεις για ένταξη στον άξονα 3 του ΠΑΑ κατά την 2η προκήρυξη του Άξονα 3 του ΠΑΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (YΠΑΑΤ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Με συνολικό προϋπολογισμό 3.377.546,61 € και  1.230.894,17 € αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη, υποβλήθηκαν  είκοσι μία (21)  αιτήσεις για ένταξη στον άξονα 3 του ΠΑΑ  κατά την 2η προκήρυξη του Άξονα 3 του ΠΑΑ του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης (YΠΑΑΤ) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 

Έληξε στις 3/6/2013 η προθεσμία υποβολής επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της 2ης προκήρυξης του Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013,  του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης / Τροφίμων με βάση την από 6/2/2013 πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης.
Με την λήξη της πρόσκλησης (στις 24/5/2013) υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά και κατατέθηκαν (στις 3-6-2013) στον Υποστηρικτικό Μηχανισμό (YM) ΟΑΣΕ είκοσι ένας (21) αιτήσεις/προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3.377.546,61 € και Δημ. Δαπάνη 1.230.894,17 €.

Ο διαθέσιμος ενδεικτικός προϋπολογισμός του ΥΠΑΑΤ κατά την 2η προκήρυξη του άξονα 3 ήταν 3.200.000,00€ (Δημόσια Δαπάνη). Οι προτάσεις αυτές ανά περιοχή καταγράφονται ως εξής:
Περιοχή Άξονα 3  Βοιωτίας 7 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού  1.235.949,21 €
Περιοχή Άξονα 3 Ευβοίας  5  προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 701.970,83 €
Περιοχή  Άξονα 3 Ευρυτανίας 4 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 386.788,07 €
Περιοχή Άξονα 3 Φθιώτιδας 3 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 464.585,42 €
Περιοχή Άξονα 3 Φωκίδας 2 προτάσεις, συνολικού προϋπολογισμού  588.253,08 €
Οι  προτάσεις ανά Μέτρο του Προγράμματος έχουν ως εξής :

Μέτρο
Αρ. Σχεδίων
Προϋπολογισμός
311
Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες
2
546.187,81 €
312
Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
9
1.402.048,43 €
313Β
Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
10
1.429.310,37 €

ΣΥΝΟΛΟ
21
3.377.546,61 €
Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών οι αιτήσεις διαβιβάστηκαν στο Υπ.ΑΑΤ, όπου θα αξιολογηθούν και θα εγκριθούν από Γνωμοδοτική Επιτροπή Επενδυτικών Σχεδίων που συγκροτήθηκε με Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα κοινοποιηθούν στον υποψήφιο ενδιαφερόμενο. Οι Δ-νσεις του Yπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης / Τροφίμων για την εφαρμογή και παρακολούθηση του προγράμματος είναι:


Οι Δ/νσεις του ΥΜΟΑΣΕ για πληροφορίες στην εφαρμογή/παρακολούθηση των επενδύσεων είναι  :
για τους δικαιούχους της Βοιωτίας : τηλ. /  FAX : 22610-89960, Ε/mail : viotia@oase.com.gr
για τους δικαιούχους της Eύβοιας  : τηλ. /  FAX : 22210-60244, Ε/mail : evia@oase.com.gr
για τους δικαιούχους της Ευρυτανίας : τηλ/ FAX : 2237-80256, Ε/mail : evrytania@oase.com.gr
για τους δικαιούχους της Φθιώτιδας : τηλ. /  FAX : 22310-66553, Ε/mail : lamia@oase.com.gr
για τους δικαιούχους της Φωκίδας  : τηλ. /  FAX : 22650-79273, Ε/mail : fokida@oase.com.gr

H έδρα του ΥΜ ΟΑΣΕ βρίσκεται στην Μιαούλη 8 στην Λαμία, και τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι  : 22310-66553 και E-mail : lamia@oase.com.gr   και   info@oase.com.gr
Ο δικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΑΣΕ για  πληροφορίες είναι :
http://www.oase.com.gr

21-10-2013
Το Γραφείο Τύπου του ΟΑΣΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: